Quy định làm tròn điểm thi THPT 2017

Quy định làm tròn điểm thi THPT 2017

Đối với bài thi trắc nghiệm: Chấm điểm và quy đổi điểm bằng máy tính sang thang điểm 10, làm tròn đến hai chữ số thập phân cho từng bài thi.