Doanh thu phí bảo hiểm toàn thị trường tăng mạnh

Doanh thu phí bảo hiểm toàn thị trường tăng mạnh

Tổng tài sản của doanh nghiệp bảo hiểm trên toàn thị trường ước đạt 369.848 tỷ đồng (tăng 29,65% so với cùng kỳ), trong đó, các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 78.338 tỷ đồng, các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ ước đạt 291.510 tỷ đồng.