Sẽ cung cấp thông tin về nhân quyền cho báo chí hàng tháng

Sẽ cung cấp thông tin về nhân quyền cho báo chí hàng tháng

Nhận định công tác tuyên truyền trên báo chí chưa tương xứng với thành tựu đạt được trong công tác nhân quyền, Bộ TT&TT phối hợp Ban Chỉ đạo Nhân quyền của Chính phủ khởi động cơ chế cung cấp thông tin về nhân quyền cho báo chí hàng tháng.
Nguyên tắc hàng đầu trong bảo vệ trẻ em trên báo chí

Nguyên tắc hàng đầu trong bảo vệ trẻ em trên báo chí

Một trong những nguyên tắc hàng đầu được CRC quy định là vì lợi ích tốt nhất của trẻ em. Nguyên tắc này đòi hỏi người lớn, các bên liên quan khi có bất kỳ một hành vi nào có liên quan đến/ảnh hưởng đến/phục vụ cho trẻ em đều phải vì lợi ích tốt nhất