Đổi... chồng lấy nhà

Đổi... chồng lấy nhà

Không biết trên đời có ai… đổi chồng lấy nhà chưa? Họ sẽ sống ra sao trong cái gọi là nhà ấy?