quy tắc ứng xử học đường

tin tức về quy tắc ứng xử học đường mới nhất

Hà Nội phấn đấu 100% trường học xây dựng và thực hiện quy tắc ứng xử học đường
 

25/08/2020

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa triển khai đề án xây dựng tài liệu về giáo dục văn hóa ứng xử trong trường học nhằm mục đích giúp học sinh hoàn thiện nhân cách, lối sống văn hóa; nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo.