Quảng Nam: Hỗ trợ phát triển 2 nghề thủ công cho huyện có đông bà con DTTS

Theo dự thảo Đề án “Bảo tồn phát huy giá trị văn hóa các dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2018-2025 của tỉnh Quảng Nam, tại các huyện có số đông đồng bào DTTS sinh sống, mỗi huyện được hỗ trợ phát triển 2 nghề thủ công truyền thống.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam vừa báo cáo với UBND tỉnh về dự thảo Đề án “Bảo tồn phát huy giá trị văn hóa các dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2018 – 2025”. 

Theo Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Nguyễn Thanh Hồng, mục tiêu Đề án huy động mọi nguồn lực nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị văn hoá của đồng bào các dân tộc thiểu số (DTTS), tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Đồng thời khuyến khích sáng tạo các giá trị văn hóa mới góp phần giảm dần sự chênh lệch về mức sống và hưởng thụ văn hóa.

Ngoài ra, Đề án xây dựng nhằm gắn kết việc xây dựng đời sống văn hóa với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn tài nguyên thiên nhiên và nhân văn; chú trọng bảo tồn và phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số ở địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, vùng tái định cư thuỷ điện.

Một trong những nội dung tại dự thảo Đề án “Bảo tồn phát huy giá trị văn hóa các dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2018 – 2025”,tại các huyện có số đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, mỗi huyện sẽ được hỗ trợ phát triển 02 nghề thủ công truyền thống (nghề dệt thổ cẩm và nghề đan lát).

Đề án nói rõ, giai đoạn 2019-2022, phấn đấu 100% di tích và các loại hình di sản phi vật thể của các dân tộc được kiểm kê, đánh giá. 100% di tích, danh lam thắng cảnh tiêu biểu được lập hồ sơ đề nghị xếp hạng; lập hồ sơ 02 di sản văn hoá phi vật thể tiêu biểu được lập hồ sơ đề nghị đưa vào Danh mục di sản văn hoá phi vật thể quốc gia.

Hỗ trợ trang bị cồng (trống), chiêng cho 50% làng chưa có cồng (trống), chiêng để phục vụ các hoạt động văn hóa, văn nghệ tại địa phương (hiện có 329 thôn chưa có cồng/trống, chiêng ); thành lập tại mỗi xã, thị trấn từ 1 đến 2 câu lạc bộ nghệ thuật truyền thống. Đặc biệt, tại các huyện có số đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, mỗi huyện sẽ được hỗ trợ phát triển 02 nghề thủ công truyền thống (nghề dệt thổ cẩm và nghề đan lát);… Tổng nhu cầu kinh phí thực hiện đề án gần 118 tỷ đồng.

Trong đó, Đề án tập trung vào các nội dung như: Tổng kiểm kê di sản văn hóa các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh; Tăng cường năng lực bảo tồn, hỗ trợ phát triển văn hóa dân tộc, bài trừ hủ tục lạc hậu ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số; Xây dựng đời sống văn hóa và môi trường văn hóa vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Gắn kết chặt chẽ những hoạt động xây dựng đời sống văn hóa với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội phù hợp với từng địa phương, từng dân tộc.

Bên cạnh đó, tổ chức thực hiện các chương trình về bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của các đồng bào các dân tộc thiểu số; ưu tiên đầu tư cho việc bảo tồn và phát huy các loại hình nghệ thuật biểu diễn truyền thống các dân tộc thiểu số; sưu tầm, phục hồi và phát triển một số loại hình nghệ thuật truyền thống có nguy cơ bị mai một.

Ngoài ra, đẩy mạnh các hoạt động bảo tồn và phát huy giá trị văn hoá của các dân tộc thiểu số, gắn kết với chương trình phát triển kinh tế, phát triển du lịch cộng đồng kết hợp với giảm nghèo bền vững; Tăng cường các hoạt động giao lưu văn hóa giữa các địa phương vùng đồng bào các dân tộc thiểu số trong tỉnh và với các vùng, miền và toàn quốc; Xây dựng các chính sách nhằm khuyến khích các hoạt động nghiên cứu, sưu tầm, bảo quản, truyền dạy và giới thiệu, quảng bá di sản văn hóa phi vật thể tiêu biểu của đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh; đưa giáo dục văn hóa truyền thống của các dân tộc vào trường học.

Theo thống kê, Quảng Nam hiện có khoảng 130.000 người thuộc các dân tộc thiểu số, chiếm tỷ lệ 8,93% tổng dân số, với 4 thành phần dân tộc thuộc nhóm ngôn ngữ Môn - Khơme ngữ hệ Nam Á, gồm Cơ Tu, Xê Đăng, Co và Giẻ Triêng.

H.Yến
loading...
Loading...
Tin cùng chuyên mục
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều