phát triển thị trường KHCN

tin tức về phát triển thị trường KHCN mới nhất

Hoàn thiện thể chế, chính sách - yếu tố hàng đầu phát triển thị trường KH&CN
 

10/11/2020

Phát triển thị trường KH&CN là một trong những vấn đề cần tăng cường, đẩy mạnh, trong đó hoàn thiện thể chế, chính sách là yếu tố hàng đầu để phát triển thị trường KH&CN.