Nhiệm vụ của ngành TT&TT trong xây dựng nông thôn mới

Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ về tăng cường cơ sở vật chất cho hoạt động thông tin cơ sở ở các địa phương giai đoạn 2018-2020,gửi cơ quan chủ trì Chương trình tổng hợp.

Theo Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ, nhiệm vụ về thông tin và truyền thông trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 về tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở.

Trong đóthiết lập mới trên 2.000 đài truyền thanh cấp xã; nâng cấp trên 3.200 đài truyền thanh cấp xã; nâng cấp trên 300 đài phát thanh, truyền hình cấp huyện và trạm phát lại phát thanh truyền hình; thiết lập mới trên 4.500 trạm truyền thanh thôn, bản thuộc xã khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo xa trung tâm xã. Đến năm 2020, có 95% số xã đạt chuẩn các nội dung khác của tiêu chí số 8 về Thông tin - Truyền thông”.

Theo nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ giao, Bộ Thông tin và Truyền thông đã: Ban hành Thông tư số 05/2017/TT-BTTTT hướng dẫn thực hiện nội dung “Tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020;

Chủ động đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1600/QĐ-TTg, cho phép sử dụng nguồn kinh phí ngân sách cấp cho Chương trình để thực hiện các nhiệm vụ củan Ngành Thông tin và Truyền thông và đã được Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt tại Quyết định số 1760/QĐ-TTg ngày 10/11/2019 về Điều chỉnh, bổ sung một số nội dung của Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020”;

Hệ thống truyền thanh cơ sở ở huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh.

Bộ Thông tin và Truyền thông đã phối hợp với các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai nội dung tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở cho 63 Sở Thông tin và Truyền thông vào cuối tháng 6/2017;

Đã xuất bản 02 cuốn tài liệu “Hệ thống văn bản quản lý Chương trình MTQG giai đoạn 2016-2020 phục vụ công tác quản lý”để phổ biến, áp dụng trong toàn ngành;

Đã phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Hội Nhà báo Việt Nam phát động Cuộc thi báo chí viết về xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp; chỉ đạo các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương tích cực tham gia cuộc thi, tăng cường thông tin, tuyên truyền về cuộc thi;

Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ về tăng cường cơ sở vật chất cho hoạt động thông tin cơ sở ở các địa phương giai đoạn 2018-2020,gửi cơ quan chủ trì Chương trình tổng hợp; cụ thể như sau:

Thiết lập mới 1.564 đài truyền thanh xã; trong đó: Năm 2018 là 578 đài; năm 2019 là 505 đài; năm 2020 là 484 đài.

Nâng cấp 2.898 đài truyền thanh xã, trong đó: Năm 2018 là 1.009 đài; năm 2019 là 960 đài; năm 2020 là 929 đài.

Nâng cấp 261 đài truyền thanh huyện và trạm phát lại, trong đó: Năm 2018 là 185 đài/trạm; năm 2019 là 69 đài/trạm; năm 2020 là 07 đài/trạm.

Thiết lập mới 4.740 trạm truyền thanh thôn, trong đó: Năm 2018 là 1614 trạm; năm 2019: 1561 trạm; năm 2020 là 1.565 trạm.

Kinh phí đề xuất thực hiện nội dung tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở giai đoạn 2018-2020 là 1.001,88 tỷ đồng, trong đó: Năm 2018 là 357,86 tỷ đồng; năm 2019 là 318,986 tỷ đồng; năm 2020 là 307,387 tỷ đồng.

Trong giai đoạn 2016-2020, Bộ Thông tin và Truyền thông đã đề nghị Thủ tướng Chính phủ sửa, bổ sung nội dung Tiêu chí số 8, bao gồm sửa tên tiêu chí (thành Tiêu chí Thông tin và Truyền thông) và sửa đổi, bổ sung nội dung tiêu chí cho phù hợp với phạm vi, nội dung và yêu cầu của Ngành đối với xã nông thôn mới.

Theo Quyết định số 1980/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.

Nội dung tiêu chí số 8 giai đoạn này gồm 04 nội dung: (1) Xã có điểm phục vụ bưu chính; (2) Xã có dịch vụ viễn thông, Internet; (3) Xã có đài truyền thanh và hệ thống loa đến các thôn; (4) Xã có đài truyền thanh và hệ thống loa đến các thôn.

 

Nguyễn Tuân
loading...
Loading...
Tin cùng chuyên mục
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều