ngày tận thế

tin tức về ngày tận thế mới nhất

Những ‘thuyết âm mưu’ đến khó tin, nhưng không bao giờ xảy ra
 

04/02/2022

Người Maya đưa ra tiên đoán về ngày 21/12/2012 là ngày cuối cùng của chu trình lịch thứ 13, kỷ thứ IV trong bộ lịch Long Count. Tuy nhiên, những tiên đoán này không bao giờ trở thành hiện thực.