Ngân sách hỗ trợ hộ thoát nghèo không quá 3 năm

Bộ Tài chính đang dự thảo thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 15/2017/TT-BTC ngày 15/2/2017 của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020.

Theo đó, dự thảo bổ sung khoản 5 Điều 3 về sử dụng kinh phí thu hồi, quay vòng khi thực hiện các dự án giảm nghèo.

Cụ thể, đối với số kinh phí thu hồi, quay vòng của dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo, các bộ, cơ quan trung ương và địa phương quy định cụ thể trong quyết định phê duyệt dự án cơ chế quản lý số thu hồi để sử dụng quay vòng, chỉ thu vào ngân sách nhà nước khi không sử dụng quay vòng hoặc hết nhiệm vụ chi. 

Đối với thu hồi bằng tiền mặt được nộp vào quỹ quay vòng hoặc tài khoản tiền gửi để sử dụng quay vòng cho mục tiêu của dự án; thu hồi bằng hiện vật được luân chuyển, quay vòng cho các hộ gia đình tham gia dự án hoặc bán để thu tiền nộp vào quỹ quay vòng hoặc tài khoản tiền gửi sử dụng quay vòng cho mục tiêu dự án: các đơn vị mở sổ theo dõi riêng các khoản thu hồi, quay vòng, luân chuyển. Trường hợp dự án kết thúc, thực hiện thu hồi nộp vào ngân sách nhà nước số kinh phí đã thực thu hồi từ dự án, không thực hiện quay vòng và luân chuyển.

Dự thảo sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 7 về nguyên tắc, điều kiện hỗ trợ của ngân sách nhà nước. Cụ thể, các dự án được hỗ trợ phải đảm bảo công khai, dân chủ, bình đẳng giới, có sự tham gia của người dân trong việc xây dựng và thực hiện dự án.

Dự án được hỗ trợ phải phù hợp với quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, sử dụng đất, phát triển sản xuất nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới của địa phương.

Đối với dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo, sẽ lựa chọn mô hình mang tính đặc thù, phù hợp với lợi thế so sánh của từng vùng miền, hoặc là mô hình phát triển sản xuất, phát triển ngành nghề, chế biến, tiêu thụ sản phẩm giữa hộ nghèo, cộng đồng và doanh nghiệp, hoặc là mô hình giảm nghèo gắn với củng cố quốc phòng, an ninh.

Ngân sách sẽ hỗ trợ ưu tiên hộ tham gia dự án có điều kiện về cơ sở vật chất, lao động và tư liệu sản xuất đáp ứng nội dung của dự án.

Trong quá trình triển khai thực hiện dự án, hộ không nghèo tham gia dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, nhân rộng mô hình giảm nghèo tự đảm bảo kinh phí thực hiện. Ngân sách nhà nước hỗ trợ đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo theo nguyên tắc chỉ hỗ trợ hộ thoát nghèo (hộ thoát nghèo và thoát cận nghèo) trong khoảng thời gian không quá 3 năm.

Mức hỗ trợ hộ mới thoát nghèo không vượt quá mức hỗ trợ hộ cận nghèo, mức hỗ trợ hộ cận nghèo không vượt quá mức hỗ trợ hộ nghèo.

Mỗi hộ được hỗ trợ tối đa không quá 2 lần, trừ hỗ trợ vắc xin. Trường hợp dự án kết thúc vì lý do khách quan như thiên tai, thảm họa, dịch bệnh, các hộ tham gia dự án được hỗ trợ tối đa không quá 3 lần.

Cùng với đó, dự thảo sửa đổi, bổ sung điểm a và điểm c khoản 2 Điều 7 về hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo. Theo đó, đối với hộ gia đình tham gia dự án, ngân sách hỗ trợ thông qua các dự án do cộng đồng đề xuất.

Cộng đồng có thể là nhóm hộ, tổ nhóm hợp tác do các tổ chức chính trị - xã hội làm đại diện hoặc thôn, bản, được UBND cấp xã chứng thực, trong đó tỷ lệ hộ không nghèo tham gia nhóm hộ, tổ, nhóm hợp tác tối đa là 30%. Người đại diện của cộng đồng là tổ trưởng, trưởng nhóm do các thành viên cộng đồng bầu ra. Hộ không nghèo tham gia dự án là hộ có kinh nghiệm làm kinh tế giỏi do cộng đồng đề xuất.

Đối với hộ gia đình không tham gia dự án, ngân sách hỗ trợ trực tiếp vắc xin cho toàn bộ hộ gia đình chăn nuôi trên địa bàn huyện nghèo và xã đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình 30a.

Riêng đối với hỗ trợ đất sản xuất và hỗ trợ khoán chăm sóc, bảo vệ rừng lựa chọn hỗ trợ theo dự án hoặc hỗ trợ trực tiếp cho đối tượng theo quy định hiện hành.

Tùy điều kiện cụ thể và khả năng huy động nguồn vốn hợp pháp khác, bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan trung ương, chủ tịch UBND cấp tỉnh xem xét, quyết định hoặc phân cấp cho chủ tịch UBND cấp huyện, thủ trưởng cơ quan, đơn vị cấp dưới quyết định thu hồi một phần kinh phí hoặc luân chuyển kinh phí cho phù hợp với từng mô hình và điều kiện cụ thể của địa phương.

TIN LIÊN QUAN
Minh Thư
loading...
Loading...
Tin cùng chuyên mục
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều