Một số kết quả nổi bật của hoạt động đối ngoại Đảng năm 2015

Công tác đối ngoại Đảng đã không ngừng đổi mới hoạt động, gia tăng chiều sâu hiệu quả kết hợp với nhiều hình thức hợp tác phong phú, đạt nhiều thành tựu quan trọng và nổi bật, đóng góp hiệu quả vào sự nghiệp bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước.

Đảng ta cũng xác định triển khai đồng bộ, toàn diện hoạt động đối ngoại, thực chất là xây dựng một nền đối ngoại toàn diện, tạo nên xung lực tổng hợp của các lĩnh vực, các loại hình, các kênh đối ngoại, trong một kế hoạch tổng thể, có sự chỉ đạo thống nhất, sự quản lý tập trung và phối hợp nhịp nhàng giữa các kênh, các lĩnh vực đối ngoại nhằm không ngừng nâng cao hiệu quả đối ngoại tổng thể.

 Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị đã ban hành nhiều nghị quyết chỉ đạo công tác đối ngoại, như Nghị quyết số 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, Nghị quyết số 22-NQ/TW của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế. Đối với lĩnh vực đối ngoại đảng, Bộ Chính trị khóa XI đã ban hành kết luận số 73-KL/TW, ngày 8/2/2012, về “Tăng cường quan hệ đối ngoại của Đảng trong tình hình mới”. Kết luận số 73-KL/TW xác định, tăng cường và nâng cao hơn nữa hiệu quả quan hệ đối ngoại của Đảng để tạo nền tảng chính trị cho quan hệ ổn định, bền vững giữa nước ta và các nước; tiếp tục tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ của các tầng lớp nhân dân trên thế giới, các chính đảng, tổ chức, chính giới các nước và bạn bè quốc tế đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng ta, nhân dân ta; tạo thế chủ động trong việc xử lý các vấn đề khu vực và quốc tế; thực hiện lợi ích quốc gia, dân tộc, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ; góp phần làm giàu tri thức và nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng ta, nâng cao vị thế quốc tế của Việt Nam.

Quán triệt, bám sát các mục tiêu, nguyên tắc, quan điểm chỉ đạo của Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, Nghị quyết số 28-NQ/TW về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, Nghị quyết số 22-NQ/TW của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế, Kết luận số 73-KL/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường quan hệ đối ngoại của Đảng trong tình hình mới”, công tác đối ngoại Đảng đã không ngừng đổi mới hoạt động, gia tăng chiều sâu hiệu quả kết hợp với nhiều hình thức hợp tác phong phú, đạt nhiều thành tựu quan trọng và nổi bật, đóng góp hiệu quả vào sự nghiệp bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước.

Một là, chúng ta đã chủ động và tích cực mở rộng, tăng cường quan hệ giữa Đảng ta với các đảng cộng sản, công nhân, cánh tả, các đảng cầm quyền, các đảng tham chính và các chính đảng khác trên cả bình diện song phương và đa phương, tạo nền tảng chính trị vững chắc cho quan hệ đối ngoại của đất nước. Đến nay, Đảng ta đã có quan hệ ở các mức độ khác nhau với 228 chính đảng ở 112 nước trên khắp các châu lục. Đảng ta cũng tham gia một cách tích cực và có trách nhiệm tại các diễn đàn đa phương chính đảng, như Hội nghị quốc tế các đảng chính trị châu Á (ICAPP), Cuộc gặp quốc tế các đảng cộng sản và công nhân (IMCWP), Hội thảo quốc tế các đảng cộng sản (ICS), Diễn đàn Xao Pao-lô (SPF), qua đó tham gia thảo luận việc giải quyết các vấn đề quốc tế và khu vực, góp phần nâng cao uy tín của Đảng và Nhà nước ta, đồng thời làm cho dư luận quốc tế hiểu rõ, ủng hộ những vấn đề liên quan tới lợi ích chính đáng của quốc gia, nhất là vấn đề Biển Đông.

Có thể nói, điểm đột phá quan trọng của đối ngoại đảng trong những năm qua là chúng ta đã chủ động mở rộng, thúc đẩy toàn diện, thực chất quan hệ với các đảng cầm quyền, các đảng tham chính trên thế giới. Trên tinh thần đó, chúng ta đã tích cực thúc đẩy quan hệ với các đảng cầm quyền, các đảng tham chính tại các nước, nhất là ở những nước có vị trí quan trọng trong chính sách đối ngoại của ta. Ngoài ra, Đảng ta cũng đã từng bước triển khai lộ trình quan hệ với các đảng cầm quyền, tham chính tại Hoa Kỳ, Anh. Về số lượng, cho đến nay, trong số 228 chính đảng mà Đảng ta có quan hệ, có 59 đảng cầm quyền và 38 đảng tham chính. Về nội dung hợp tác, căn cứ vào mức độ quan hệ và đánh giá vai trò, vị thế, triển vọng của các chính đảng, chúng ta đã chủ động ký kết nhiều thỏa thuận hợp tác với các đảng cầm quyền, tham chính ở một số nước, xác định rõ phạm vi và nội dung hợp tác, phù hợp với lợi ích của ta và yêu cầu mở rộng quan hệ đối ngoại đảng trong tình hình mới.

Thực tiễn cho thấy, các đảng cầm quyền, tham chính luôn có vị thế và tiếng nói quan trọng trên chính trường, có ảnh hưởng quyết định đến đường lối, chính sách đối ngoại của các nước. Do đó, mở rộng quan hệ với các đảng cầm quyền, tham chính đóng vai trò rất quan trọng, vừa góp phần tăng cường sự hiểu biết, tin cậy chính trị, tạo điều kiện thúc đẩy quan hệ song phương ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, vừa linh hoạt thích ứng với những chuyển biến nhanh chóng, khó lường trên chính trường các nước.

Hai là, chúng ta đã triển khai hiệu quả nhiều hoạt động đối ngoại cấp cao của lãnh đạo Đảng, góp phần thiết thực tăng cường quan hệ với các đối tác quan trọng. Những năm qua, hoạt động đối ngoại của các đồng chí lãnh đạo cấp cao có ý nghĩa chiến lược trong triển khai đường lối đối ngoại của Đảng ta, đặc biệt là các chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới các nước láng giềng, đối tác truyền thống, đối tác quan trọng, như Lào, Cam-pu-chia, Trung Quốc, Cu-ba, Ấn Độ, Thái Lan, Xin-ga-po, Bỉ, Anh, I-ta-li-a, Va-ti-căng, Nga, Bê-la-rút, Hàn Quốc, Liên minh châu Âu (EU). Điểm nhấn nổi bật là trong năm 2015, Tổng Bí thư đã thực hiện ba chuyến thăm tới Trung Quốc (tháng 4/2015), Hoa Kỳ (tháng 7/2015) và Nhật Bản (tháng 9/2015). Các chuyến thăm là những dấu mốc quan trọng tăng cường sự tin cậy chính trị, định ra các phương hướng, biện pháp lớn trong quan hệ song phương.

Nhìn một cách tổng thể, qua các chuyến thăm, chúng ta, một mặt, thúc đẩy, đưa các mối quan hệ với các nước đối tác quan trọng đi vào chiều sâu; mặt khác, thiết lập được vị thế cân bằng trong quan hệ với các nước lớn, tạo điều kiện thuận lợi để triển khai các quyết sách đối ngoại một cách chủ động, hiệu quả, độc lập, tự chủ, mở ra không gian hợp tác, quan hệ mở hơn cho đất nước. Đây chính là thành quả đối ngoại to lớn và có ý nghĩa quan trọng của nhiệm kỳ vừa qua.

Một điểm nữa cần được nhấn mạnh là, việc các nước, dù khác biệt với ta về chế độ chính trị, hay từng có thời kỳ đối đầu với nước ta, đều đã đón tiếp Tổng Bí thư Đảng ta với những nghi thức trọng thị, cho thấy các nước hết sức coi trọng quan hệ với Việt Nam, đang ngày một tôn trọng hơn thể chế và sự lựa chọn chế độ chính trị của nhân dân ta, thừa nhận vai trò lãnh đạo đất nước của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Ba là, chúng ta đã phát huy hiệu quả kênh đối ngoại đảng để xử lý các vấn đề liên quan đến an ninh và phát triển của đất nước. Trong bối cảnh môi trường quốc tế và khu vực những năm qua diễn biến hết sức phức tạp, có nhiều vấn đề lớn về an ninh và phát triển đã nảy sinh trong quan hệ của nước ta với các nước láng giềng, quan hệ đối ngoại trên kênh đảng đã thực sự phát huy hiệu quả, góp phần quan trọng giải quyết nhiều vấn đề quan trọng, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến Biển Đông, biên giới, nguồn nước sông Mê Công...

PV

Đề xuất miễn visa cho khách thị trường trọng điểm

Bà Rịa - Vũng Tàu đề xuất miễn thị thực nhập cảnh đối với khách ở các thị trường trọng điểm như châu Âu, Bắc Mỹ, Australia.

Khách nhiễm Covid-19 cố tình giấu bệnh lên máy bay có thể bị cấm bay vĩnh viễn

Trước khi lên máy bay khách có xét nghiệm xác nhận bị nhiễm Covid-19 nhưng không khai báo trung thực có thể bị Vietnam Airlines cấm bay vĩnh viễn trên các chuyến bay của hãng.

VOV bổ nhiệm Phó giám đốc đài truyền hình kỹ thuật số VTC

Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam đã quyết định bổ nhiệm ông Lương Minh Đức giữ chức Phó GĐ Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC, đồng thời tái bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Bình tiếp tục giữ chức Phó GĐ Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ làm trưởng đoàn ĐBQH TP Hà Nội

Sáng 18/ 2, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội tổ chức họp đoàn kiện toàn chức danh Trưởng đoàn.

Bộ TT&TT điều động và bổ nhiệm 13 cán bộ lãnh đạo chủ chốt

Nhận định lần trao các quyết định giao nhiệm vụ quy mô lớn này là một sự kiện lịch sử của Bộ TT&TT, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng, với vị trí, nhiệm vụ mới, 13 cán bộ lãnh đạo các đơn vị sẽ có năng lượng mới để đóng góp tốt hơn cho Bộ, đất nước.

Tọa đàm Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh và Đảng CSVN với sự nghiệp văn hóa-VHNT VN

Buổi tọa đàm với diễn giả là GS. Phong Lê - Nguyên Viện trưởng Viện Văn học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, diễn ra lúc 9h00 ngày 03/02/2020 tại Tầng 1 Tòa nhà chính Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Đắk Lắk: Bệnh nhân bị đồn nhiễm virus corona là một tiếp viên hàng không

Liên quan đến thông tin trên mạng xã hội cho là "có người nhiễm corona tại Đắk Lắk", sáng 28/1, lãnh đạo BVĐK vùng Tây Nguyên cho biết, có một bệnh nhân bị sốt đang được điều trị tuy nhiên chưa thể kết luận có nhiễm virus corona hay không.

Đà Nẵng: Xuân 2020 hướng tới 22 dự án với tổng vốn đầu tư 1,7 tỉ USD

Các cơ quan hữu quan của Đà Nẵng đẩy nhanh việc giải quyết thủ tục đầu tư đối với các dự án đang xúc tiến để tại “Tọa đàm Mùa xuân 2020” có thể hướng tới 22 dự án đầu tư trong và ngoài nước với tổng vốn khoảng 1,715 tỉ USD

Tân Giám đốc Sở KH&CN Hà Nội Nguyễn Hồng Sơn

Sáng nay 20/1, Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Văn Quý trao quyết định của Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung bổ nhiệm Giám đốc Sở Khoa học & Công nghệ Hà Nội cho ông Nguyễn Hồng Sơn.

Bổ nhiệm Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông giữ chức Giám đốc Công an Lâm Đồng

Được sự ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành đã trao quyết định điều động, bổ nhiệm Đại tá Lê Vinh Quy, Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng

Đang cập nhật dữ liệu !