Mô hình

tin tức về Mô hình mới nhất

Một số mô hình học tập giúp cụ thể hóa việc học tập suốt đời
 

20/05/2022

Mô hình cộng đồng học tập cấp xã nhằm động viên, khuyến khích phong trào xây dựng 'Cộng đồng học tập' cấp xã, từ đó góp phần tạo điều kiện, cơ hội cho mọi người được học tập thường xuyên, học tập suốt đời.