mastercard

tin tức về mastercard mới nhất

Sáng kiến Thắp lửa hỗ trợ doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ kinh doanh bền vững
 

30/10/2020

Nắm giữ vai trò quan trọng trong thúc đẩy nền kinh tế Việt Nam, các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ do phụ nữ làm chủ sẽ được tiếp cận các sản phẩm, dịch vụ tài chính và phi tài chính thông qua Sáng kiến Thắp lửa.