Đoàn đánh giá ngoài

tin tức về Đoàn đánh giá ngoài mới nhất

Tổ chức đợt khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài Trường Đại học Tây Nguyên
 

14/06/2020

Đoàn đánh giá ngoài - Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục (Trường Đại học Đà Nẵng) đã đến làm việc, kiểm định chất lượng tại Trường Đại học Tây Nguyên.