định hạng tín nhiệm

tin tức về định hạng tín nhiệm mới nhất

Moody’s công bố hoàn thành rà soát định hạng tín nhiệm định kỳ cho BIDV
 

25/06/2021

Ngày 21/06/2021, tổ chức định hạng tín nhiệm Moody’s đã hoàn thành việc rà soát định hạng tín nhiệm định kỳ cho Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV).