di chúc

tin tức về di chúc mới nhất

Các con tôi không nhìn mặt nhau vì một mét đất
 

10/10/2020

Cứ tưởng việc chuẩn bị di chúc để chia đất đai cho con sẽ tránh được cảnh xào xáo, nhưng không ngờ mọi việc càng rắc rối...

50 năm thực hiện Di chúc: Giá trị của một Văn kiện lịch sử
icon

Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một văn kiện lịch sử vô giá, có ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc.