đại hội 13

tin tức về đại hội 13 mới nhất

Nhân sự khóa 13: Giới thiệu những nhân tố mới có triển vọng
 

18/05/2019

Nói về công tác nhân sự, Tổng bí thư yêu cầu lựa chọn, giới thiệu và bầu được những người thật sự xứng đáng, đủ tiêu chuẩn; chú ý phát hiện, giới thiệu những nhân tố mới có triển vọng...