cơ sở giáo dục

tin tức về cơ sở giáo dục mới nhất

Đại học định hướng nghiên cứu khoa học phải đạt 6 tiêu chí
 

31/12/2019

Chính phủ vừa ban hành quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học, trong đó quy định công nhận cơ sở giáo dục đại học định hướng nghiên cứu.