cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

tin tức về cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư mới nhất

Thủ tục chuyển hộ khẩu tập thể về nhà riêng đối với công an
 

23/11/2021

Cán bộ, chiến sỹ Công an nhân dân đã đăng ký thường trú tại nơi đơn vị đóng quân mà chuyển đến chỗ ở hợp pháp mới ngoài đơn vị đóng quân và đủ điều kiện đăng ký thường trú theo quy định tại Điều 21 Luật Cư trú...