chuyển giá

tin tức về chuyển giá mới nhất

Giải pháp nào cho việc quản lý các giao dịch liên kết?
 

01/07/2020

Những chuyển biến trên thị trường thế giới và những nỗ lực hội nhập của Việt Nam đang tạo ra những cơ hội mới cho phát triển kinh tế. Một làn sóng đầu tư mới có thể bắt đầu từ bối cảnh khó khăn sau đại dịch