Vĩnh Long: Phấn đấu 100% trường học đạt tiêu chuẩn môi trường văn hóa

Giai đoạn tiếp theo Vĩnh Long phấn đấu 100% trường học đạt tiêu chuẩn xanh, sạch, đẹp, an toàn, lành mạnh, thân thiện, góp phần xây dựng môi trường văn hóa trong nhà trường.

Hiện nay Vĩnh Long tiếp tục đẩy mạnh công tác chỉ đạo các cơ sở giáo dục triển khai Đề án “Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018-2025” cho toàn thể công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị; Tăng cường xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học nhằm tạo chuyển biến căn bản về ứng xử văn hóa của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh để phát triển năng lực, hoàn thiện nhân cách, lối sống văn hóa.

Bên cạnh đó là xây dựng văn hóa trường học lành mạnh, thân thiện; nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo; góp phần xây dựng con người Việt Nam: yêu nước, nhân ái, nghĩa tình, trung thực, đoàn kết, cần cù, sáng tạo.

Vĩnh Long: Phấn đấu 100% trường học đạt tiêu chuẩn môi trường văn hóa
Chung tay xây dựng văn hóa học đường

Vĩnh Long phấn đấu đến năm 2025 có 100% trường học thực hiện bộ quy tắc ứng xử trong trường học phù hợp với đặc điểm, tình hình của từng trường. Hàng năm có 100% cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh được tuyên truyền, phổ biến, học tập các vấn đề liên quan đến văn hóa ứng xử, môi trường văn hóa trong gia đình, nhà trường và cộng đồng.

100% cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, cán bộ Công đoàn trường học, Đoàn Thanh niên, Đội Thiếu niên trong nhà trường được bồi dưỡng nâng cao năng lực ứng xử văn hóa và có năng lực tốt trong tổ chức giáo dục văn hóa ứng xử trong trường học.

 

100% trường học đạt tiêu chuẩn xanh, sạch, đẹp, an toàn, lành mạnh, thân thiện, góp phần xây dựng môi trường văn hóa trong nhà trường.

Để đạt được những mục tiêu trên, Vĩnh Long tổ chức tuyên truyền bộ quy tắc văn hóa học đường thông qua cuộc họp, tổ chức cuộc thi, hội nghị, hội thảo, tọa đàm, diễn đàn về ứng xử văn hóa trong trường học cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh tham gia.

Ngoài ra, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, internet và mạng xã hội trong hoạt động tuyên truyền theo quy định của pháp luật.

Hoàng Thanh

 
List comment
 
 
Đổi mới phương pháp giáo dục văn hóa ứng xử học đường ở Bắc Ninh
icon

Ngành giáo dục Bắc Ninh đề ra mục tiêu thực hiện tốt Đề án “Xây dựng văn hóa ứng xử trường học” trong đó có đổi mới nội dung và phương pháp tuyên truyền.