Nâng cao hiệu quả phòng, chống mua bán người bằng các quy định cụ thể

Nghệ An chính là tỉnh đầu tiên trong cả nước ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh về phòng, chống mua bán người.

Trong 2 năm 2019 và 2020, UBND tỉnh Nghệ An đã tham mưu, đề nghị HĐND tỉnh ban hành 02 Nghị quyết liên quan trực tiếp công tác phòng, chống mua bán người là Nghị quyết số 24/2019/NQ-HĐND ngày 24/12/2019 của HĐND tỉnh về một số biện pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống mua bán người trên địa bàn tỉnh Nghệ An; Nghị quyết số 04/2020/NQ-HĐND ngày 22/7/2020 của HĐND tỉnh Nghệ An về một số nội dung chi, mức chi cho công tác hỗ trợ nạn nhân, chế độ hỗ trợ nạn nhân của tội phạm mua bán người trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Nâng cao hiệu quả phòng, chống mua bán người bằng các quy định cụ thể
Chi phí định mức hỗ trợ nạn nhân bị mua bán được quy định cụ thể trong Nghị quyết của HĐND tỉnh. (Ảnh minh họa)

Qua đó huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các ngành, các cấp từ tỉnh đến cơ sở, các cơ quan, tổ chức và nhân dân cùng tham gia vào công tác phòng, chống mua bán người, tranh thủ nguồn lực, ngân sách địa phương để hỗ trợ việc triển khai các giải pháp phòng, chống mua bán người, tăng cường giám sát để nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các giải pháp phòng, chống tội phạm mua bán người trên địa bàn tỉnh.

 

Đồng thời cũng thể hiện sự nghiêm túc, sâu sát trong chấp hành, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 12102/VPCP-NC ngày 13/12/2018 về chỉ đạo thực hiện kiến nghị của Ủy ban Tư pháp Quốc hội về thực hiện pháp luật về phòng, chống mua bán người; trong đó chỉ đạo UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương “nghiên cứu, đề xuất Hội đồng nhân dân tỉnh đưa nội dung phòng, chống mua bán người vào Nghị quyết chuyên đề và tiến hành giám sát thường xuyên việc thực hiện nghị quyết”.

PV

 
List comment