Liên minh hợp tác xã tại Thái Bình giữ vai trò nóng cốt trong tăng trưởng kinh tế

Thời gian qua, LM HTX tỉnh Thái Bình đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể trong tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực tham gia phát triển kinh tế theo hướng bền vững, lâu dài. 

Với chủ đề “Tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong phát triển kinh tế tập thể (KTTT); đẩy mạnh xây dựng Liên minh Hợp tác xã (HTX) tỉnh vững mạnh; thực hiện hiệu quả chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của thành viên”, ngày 20 tháng 10 năm 2020, Liên minh Hợp tác xã (HTX) tỉnh đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Theo ông Nguyễn Khắc Thận - Phó bí thư Tỉnh ủy, Phó chủ tịch Thường trực phụ trách điều hành UBND tỉnhThái Bình phát triển kinh tế tập thể với nòng cốt là hợp tác xã (HTX) để phát đấu tăng trưởng kinh tế đóng góp vào GRDP của tỉnh từ 5% trở lên.

Liên minh hợp tác xã tại Thái Bình giữ vai trò nóng cốt trong tăng trưởng kinh tế
Liên minh hợp tác xã tại Thái Bình giữ vai trò nóng cốt trong tăng trưởng kinh tế

Thời gian qua, kinh tế tập thể, hợp tác xã có đóng góp quan trọng đối với nền kinh tế. Đặc biệt, từ khi Luật HTX 2012 ra đời đã tạo tư duy mới về mô hình HTX kiểu mới, hạt nhân là hợp tác, góp phần hoàn thiện quan hệ sản xuất, phù hợp cơ chế thị trường trong bối cảnh nền kinh tế hội nhập cạnh tranh ngày càng gay gắt.

 

Hiện Thái Bình có 440 HTX, với 545.000 thành viên. Thu nhập bình quân của người lao động thường xuyên trong HTX, Liên hiệp HTX, tổ hợp tác 33 triệu đồng/năm.

Kết quả này chính là tiền để hệ thống liên minh HTX nhiệm kỳ mới nâng cao năng lực quản lý điều hành, phát triển kinh kinh tế tập thể với nòng cốt là HTX kiểu mới đảm bảo tính bền vững, góp phần xây dựng xã hội hợp tác, đoàn kết, thịnh vượng, dân chủ, xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu và các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Phấn đấu giai đoạn 2020 - 2025, tỷ trọng đóng góp vào GRDP của tỉnh từ 5% trở lên.

Ông Thuận cho biết trong thời gian tới, hệ thống liên minh HTX tỉnh cần đổi mới, mở rộng các hình thức liên doanh, liên kết giữa khu vực kinh tế tập thể với các thành phần kinh tế khác, góp phần huy động thêm các nguồn lực đầu tư, nâng cao hiệu quả hoạt động và năng lực cạnh tranh trong môi trường kinh tế thị trường, hội nhập quốc tế hiện nay.

K.Chi 

Chủ đề :
 
List comment