Huyện Yên Dũng (Bắc Giang) lên kế hoạch về đích nông thôn mới vào năm 2021

UBND huyện Yên Dũng vừa ban hành Kế hoạch xây dựng huyện Yên Dũng đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021.
Huyện Yên Dũng (Bắc Giang) lên kế hoạch về đích nông thôn mới vào năm 2021
Yên Dũng (Bắc Giang) lên kế hoạch về đích NTM vào năm 2021

Kế hoạch đề ra mục tiêu đến hết năm 2020, có 100% số xã (16/16 xã) hoàn thành xây dựng NTM. Trong đó, giai đoạn 2014 - 2019 đã có 9 xã đạt chuẩn; năm 2020 có thêm 7 xã gồm: Trí Yên, Hương Gián, Tiền Phong, Tân Liễu, Nội Hoàng, Đồng Phúc và Yên Lư đạt chuẩn NTM. Có 2 xã Lãng Sơn, Xuân Phú đạt chuẩn NTM nâng cao.

Hoàn thành thêm 3 tiêu chí chưa đạt trong Bộ tiêu chí huyện NTM gồm: Tiêu chí số 1 (Quy hoạch), tiêu chí số 2 (Giao thông) và tiêu chí số 7 (Môi trường). Phấn đấu huyện Yên Dũng đạt chuẩn vào quý III/2021.

Cùng đó, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân nông thôn, xây dựng NTM bền vững, trọng tâm là phát triển sản xuất, ứng dụng công nghệ cao; cứng hóa đường giao thông nông thôn; duy trì và nâng cao chất lượng các phong trào tạo chuyển biến về môi trường, cảnh quan nông thôn theo hướng xanh - sạch - đẹp và xây dựng đời sống mới ở nông thôn.

Để đạt mục tiêu đề ra, huyện chỉ đạo các thành viên BCĐ huyện chủ động xuống cơ sở để chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn đối với các xã được phân công phụ trách (ít nhất 01 lần/tháng); quan tâm, ưu tiên bố trí lồng ghép các nguồn vốn do ngành mình quản lý để đầu tư, hỗ trợ xã phấn đấu đạt chuẩn NTM năm 2020 và các tiêu chí của huyện NTM.

Đối với công tác tuyên truyền, vận động, đào tạo, tập huấn, huyện cũng đặt ra kế hoạch đẩy mạnh công tác tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới theo hướng vai trò chủ thể người dân trong thực hiện Chương trình, sự tham gia của cộng đồng trong thực hiện thôn nông thôn mới, thôn nông thôn mới kiểu mẫu nhằm nâng cao ý thức tự giác, tự chủ, khơi dậy, phát huy năng động sáng tạo của người nông dân trong tổ chức thực hiện.

Tiếp tục đưa phong trào thi đua “Yên Dũng chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2017- 2020”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và các phong trào thi đua của ngành, tổ chức đoàn thể, địa phương đi vào chiều sâu; nhân rộng các phong trào, mô hình đã đem lại hiệu quả, nhất là phong trào hiến đất, đóng góp tiền, ngày công xây dựng công trình công cộng; kịp thời tôn vinh các tập thể, cá nhân tiêu biểu có nhiều đóng góp trong xây dựng nông thôn mới.

Đẩy mạnh tổ chức đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực tham mưu chỉ đạo và trực tiếp tổ chức thực hiện ở cơ sở đối với cán bộ làm công tác xây dựng nông thôn mới; tổ chức tham quan học tập kinh nghiệm đề học hỏi cách làm hay, sáng tạo để vận dụng vào địa phương;

 Đối với các xã đã đạt chuẩn giai đoạn 2014-2019, huyện cũng đặt ra nhiệm vụ sẽ tổ chức rà soát lại hiện trạng theo Bộ tiêu chí xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020, xây dựng kế hoạch đầu tư cải tạo, nâng cấp hoặc duy tu bảo dưỡng các công trình đã xuống cấp đảm bảo phục vụ tốt cho nhu cầu hoạt động của người dân địa phương. Thời gian thực hiện rà soát, báo cáo danh mục và đề xuất nhu cầu vốn gửi về Phòng Nông nghiệp và PTNT và Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện chậm nhất 30/9/2020.

Đặc biệt huyện Yên Dũng cũng đặt ra nhiệm vụ phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững. Cụ thể, thực hiện đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gắn với xây dựng nông thôn mới. Hoàn thiện, nâng cao chất lượng hệ thống hạ tầng các vùng sản xuất tập trung, hạ tầng hợp tác xã,…

 

Có cơ chế khuyến khích để thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào sản xuất nông nghiệp, liên kết bao tiêu, tiêu thụ sản phẩm; phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa; phát triển nhân rộng các mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Triển khai thực hiện tốt Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP); đẩy mạnh xây dựng nhãn hiệu tập thể cho các sản phẩm trên địa bàn nhất là các sản phẩm chủ lực, đặc trưng của huyện như: Khoai tây Yên Dũng, các sản phẩm rau củ quả,...

Tăng cường quản lý, kiểm tra chất lượng vật tư nông nghiệp, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm hàng nông sản, xây dựng các chuỗi liên kết sản xuất, giải quyết việc làm cho người lao động ở nông thôn.

Củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của 39 Hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn, nhân rộng các mô hình Hợp tác xã kiểu mới hoạt động có hiệu quả, để Hợp tác xã thực sự là cầu nối giữa người dân với doanh nghiệp…

Với những đầu việc cụ thể trên, huyện Yên Dũng chỉ đạo phòng Nông nghiệp và PTNT - Cơ quan thường trực BCĐ, Văn phòng NTM huyện chủ trì, phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn về xây dựng NTM; tổ chức tập huấn cho cán bộ cấp xã, thôn về xây dựng NTM như: cơ chế chính sách, Bộ tiêu chí xã NTM, huyện NTM, hướng dẫn trình tự thủ tục xét công nhận xã đạt chuẩn NTM, lập hồ sơ chứng minh các tiêu chí xã NTM,...

Tiếp tục nghiên cứu, tham mưu triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và phát triển bền vững; kịp thời tham mưu kiện toàn Đoàn thẩm tra xã đạt chuẩn NTM và Đoàn thẩm định thôn đạt chuẩn NTM kiểu mẫu để tổ chức thẩm tra xã và thẩm định các thôn đạt chuẩn NTM theo quy định.

Phòng Tài nguyên và Môi trường đôn đốc, hướng dẫn các xã thực hiện tiêu chí số 17 (Môi trường và An toàn thực phẩm) trong Bộ tiêu chí xã NTM và hoàn thiện hồ sơ chứng minh đảm bảo hoàn thành kế hoạch đạt chuẩn theo đúng lộ trình.

Phòng Tài chính - Kế hoạch tham mưu cho UBND huyện bố trí vốn ứng trước đối với 4 xã phấn đấu đạt chuẩn bổ sung ngay trong năm 2020 và dự toán ngân sách huyện năm 2021 bổ sung nội dung phấn đấu huyện NTM năm 2021 trình UBND tỉnh xem xét ưu tiên nguồn lực hỗ trợ. Hướng dẫn các xã thực hiện quản lý, sử dụng, thanh quyết toán nguồn vốn hỗ trợ ngân sách và trình tự, thủ tục đầu tư các công trình đảm bảo theo đúng quy định.

UBND, Ban Quản lý xây dựng NTM các xã căn cứ Kế hoạch của UBND huyện và điều kiện thực tế của xã xây dựng Kế hoạch duy trì giữ vững, nâng cao tiêu chí; kế hoạch đạt chuẩn, lộ trình đạt chuẩn trên địa bàn. Đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhằm huy động cả hệ thống chính trị, người dân, doanh nghiệp cùng chung sức xây dựng NTM; từng bước nâng cao nhận thức, để người dân xác định vai trò chủ thể của mình trong xây dựng NTM.

N. Huyền 

 
List comment
 
 
Quy định điều kiện công nhận tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM năm 2020
icon

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa ký quyết định ban hành Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận và công bố tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2020.

 
 
Huyện Thạch Thất (Hà Nội) hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới
icon

Đến nay, thành phố Hà Nội đã công nhận đạt chuẩn nông thôn mới đối với 21/21 xã của huyện Thạch Thất và đánh giá huyện có 9/9 tiêu chí đạt theo bộ tiêu chí huyện đạt chuẩn nông thôn mới.

 
 
Phúc Thọ (Hà Nội) hoàn thành các tiêu chí huyện nông thôn mới
icon

UBND thành phố Hà Nội có Báo cáo số 240/BC-UBND, về việc thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận huyện Phúc Thọ đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020.

 
 
Công nhận 2 huyện đạt chuẩn nông thôn mới ở Hải Dương và Đồng Tháp
icon

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa ký quyết định công nhận huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương và huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019.

 
 
Hà Nội: 8 xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi về đích NTM
icon

Sau thời gian thực hiện chính sách dân tộc, tình hình kinh tế - xã hội và đời sống vật chất, tinh thần của người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi Thủ đô có nhiều chuyển biến tích cực.

 
 
Huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) về đích nông thôn mới
icon

Thủ tướng Chính phủ vừa công nhận huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) năm 2020.

 
Đến năm 2025: 100% xã của Hà Nội đạt chuẩn nông thôn mới
icon

Giai đoạn 2021-2025, Hà Nội đặt mục tiêu 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó, có 30% xã nông thôn mới nâng cao và 15% xã nông thôn mới kiểu mẫu…

 
Lập Hội đồng thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư xây dựng nông thôn mới
icon

 Thủ tướng Chính phủ vừa ký quyết định thành lập Hội đồng thẩm định Nhà nước tổ chức thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025.

 
Thái Bình: Kết quả xây dựng nông thôn mới và Chương trình OCOP
icon

Theo báo cáo của của UBND tỉnh Thái Bình kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đến tháng 6 năm 2020; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp xây dựng nông thôn mới nâng cao trong thời gian tới.

 
Yên Dũng (Bắc Giang) phấn đấu 100% các xã về đích trong năm 2020
icon

Tính đến nay, huyện Yên Dũng chỉ còn 4 xã nợ 2, 3 tiêu chí đạt chuẩn NTM. Huyện đang nỗ lực hoàn thiện để về đích trong năm nay 2020.