Hà Giang: Các giải pháp để hoàn thành kế hoạch xây dựng nông thôn mới năm 2022

Năm 2022, tỉnh Hà Giang dự kiến có lũy kế số xã đạt chuẩn nông thôn mới là 52 xã. Số thôn đăng ký thực hiện thôn nông thôn mới trong năm 2022 là 123 thôn/10 huyện.

Sau hơn 10 năm thực hiện triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới, dự kiến tới cuối năm 2021, toàn tỉnh Hà Giang sẽ có 50 xã đạt chuẩn nông thôn mới, hoàn thành 75% kế hoạch đã đề ra trong năm 2021.

Để hoàn thanh mục tiêu xây dựng nông thôn mới trong năm 2022, UBND tỉnh Hà Giang đã đề ra các kế hoạch, giải pháp cụ thể để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các tiêu chí ở các địa phương đã đăng ký. 

Hà Giang: Các giải pháp để hoàn thành kế hoạch xây dựng nông thôn mới năm 2022
Tích cực hoàn thiện bê tông hóa các con đường liên xã.

Văn phòng điều phối nông thôn mới (NTM) tỉnh Hà Giang đã đưa ra các nhóm giải pháp để hoàn thành kế hoạch xây dựng nông thôn mới năm 2022:

Huy động nguồn lực trả ứng vốn 08 xã phấn đấu đạt chuẩn NTM năm 2021

Trên cơ sở nguồn vốn Trung ương phân bổ trong năm 2022, UBND tỉnh Hà Giang đã giao các sở ngành chuyên môn kiểm tra, rà soát, tham mưu bố trí và lồng ghép kinh phí để trả ứng vốn kế hoạch thực hiện 08 xã đạt chuẩn NTM năm 2021.

Đối với 02 xã chuyển tiếp kế hoạch đạt chuẩn NTM năm 2022

Hai xã Nậm Dịch (huyện Hoàng Su Phì) và xã Đồng Tâm (huyện Bắc Quang) cần xây dựng, ban hành kế hoạch thực hiện hoàn thành các tiêu chí còn thiếu, trong đó tập trung một số nội dung cụ thể để hoàn thành về đích NTM.

Các đơn vị cần rà soát đánh giá lại mức độ đạt được của từng tiêu chí theo Bộ tiêu chí mới, trên cơ sở đó xác định rõ nhu cầu nguồn vốn thực hiện các tiêu chí của từng xã; Có giải pháp cụ thể về nguồn vốn bố trí đảm bảo từ đầu năm để thực hiện các tiêu chí chưa đạt;  

UBND tỉnh cũng phân công Thường trực UBND tỉnh, các ngành liên quan phụ trách xã để thường xuyên đôn đốc tiến độ và kịp thời giải quyết các khó khăn vướng mắc trong thực hiện; giao ngành chuyên môn tham mưu giải pháp về nguồn vốn đối với các xã trong kế hoạch.

Trên cơ sở Kế hoạch của UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo - UBND các huyện, xã cần cụ thể hóa và xây dựng kế hoạch chi tiết hoàn thành xây dựng NTM năm 2022 của từng xã để làm căn cứ triển khai, chỉ đạo thực hiện.

Hà Giang: Các giải pháp để hoàn thành kế hoạch xây dựng nông thôn mới năm 2022
Huy động tất cả các lực lượng tham gia thi đua xây dựng nông thôn mới hiệu quả.

Đối với mục tiêu hoàn thành nhóm tiêu chí, số tiêu chí bình quân/xã:

Văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh Hà Giang tham mưu UBND tỉnh xây dựng kế hoạch thực hiện đối với các nhóm tiêu chí cụ thể, trong đó tập trung một số nội dung cụ thể sau:

 

Giao ngành chuyên môn tổng hợp theo dõi và tham mưu bố trí kinh phí thực hiện đối với các xã đăng ký hoàn thành tiêu chí.

Các tổ chức đoàn thể: Đề nghị Ủy ban MTTQ tỉnh, phối hợp với các tổ chức thành viên đoàn thể quần chúng chủ trì các Chương trình thi đua thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM đạt hiệu quả.

Ủy ban nhân dân cấp huyện chủ động phối hợp các Sở, ngành liên quan xây dựng kế hoạch chi tiết hoàn thành các nhóm tiêu chí trên địa bàn huyện để triển khai thực hiện (theo tiêu chí, nhóm tiêu chí đã đăng ký, đề xuất với tỉnh). Chỉ đạo rà soát và điều phối kế hoạch xây dựng NTM các xã trên địa bàn phù hợp với Kế hoạch xây dựng NTM của huyện. Thời gian phê duyệt kế hoạch chi tiết hoàn thành các nhóm tiêu chí NTM năm 2022 trên địa bàn huyện, hoàn thành trong 01/2022. Chỉ đạo, đôn đốc và phân công các phòng, ban cấp huyện trực tiếp hỗ trợ, phụ trách các xã để triển khai kế hoạch, đảm bảo đạt các nhóm tiêu chí đã đăng ký đề xuất với tỉnh.

Ủy ban nhân dân cấp xã: Xây dựng và phê duyệt kế hoạch chi tiết thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí NTM trên địa bàn xã phù hợp với kế hoạch của huyện để tổ chức triển khai thực hiện. Căn cứ kế hoạch phê duyệt, tổ chức triển khai đảm bảo đạt chỉ tiêu, tiêu chí nông thôn mới đề ra.

Đối với các xã NTM nâng cao

Văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh Hà Giang cũng đề xuất UBND tỉnh cho chủ trương xây dựng kế hoạch tập trung thực hiện 02 xã phấn đấu đạt chuẩn NTM nâng cao 2022. Đồng thời làm sơ sở cho lựa chọn xã xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu của tỉnh.

Giao các ngành của tỉnh hướng dẫn thực hiện và tham mưu bố trí và lồng ghép kinh phí thực hiện đối với các xã đã đạt chuẩn và các xã đăng ký thực hiện NTM nâng cao năm 2022.

Đối với các huyện, giao các huyện lựa chọn và xây dựng kế hoạch thực hiện của xã NTM nâng cao.

Đối với các thôn nông thôn mới

Tỉnh Hà Giang dự kiến tổng số thôn đăng ký thực hiện thôn nông thôn mới trong năm 2022 là 123 thôn. Do vậy, cần triển khai rà soát, xây dựng kế hoạch chi tiết để thực hiện hoàn thành các tiêu chí chưa hoàn thành tại các thôn trong năm 2022, trong đó tập trung một số nội dung cụ thể sau:

Ban chỉ đạo, UBND các huyện, xã: Rà soát, đánh giá mức độ đạt được cụ thể của từng tiêu chí thôn nông thôn mới (sau khi Trung ương ban hành bộ tiêu chí mới, tỉnh Ban hành bộ tiêu chí thôn NTM giai đoạn 2022- 2025 ). Xác định rõ nhu cầu nguồn vốn thực hiện các tiêu chí của từng thôn; có giải pháp cụ thể về bố trí, lồng ghép nguồn vốn bố trí đảm bảo từ đầu năm để thực hiện tiêu chí trong năm 2022. Giao ngành chuyên môn tham mưu giải pháp về nguồn vốn để thực hiện các tiêu chí tại các thôn.

Tỉnh Hà Giang là một trong những tỉnh nghèo nhất cả nước nhưng đã và đang có những bước tiến đáng ghi nhận trong quá trình triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới. Với những giải pháp cụ thể đã đề ra, kỳ vọng năm 2022 toàn tỉnh sẽ hoàn thành kế hoạch xây dựng nông thôn mới, mang lại những chyển biến rõ nét giúp đời sống vật chất và tinh thần của người dân nơi đây được cải thiện.

Lam Giang

Chủ đề :

hà giang

 
List comment
 
 
Hà Giang: Khai trương điểm trưng bày, giới thiệu sản phẩm OCOP
icon

Điểm điểm trưng bày, giới thiệu sản phẩm OCOP và sản phẩm tiêu biểu của tỉnh Hà Giang đặt tại Km11 trên tuyến đường Quốc lộ 4C vừa được chính thức khai trương và mở cửa đón du khách tới tham quan vào 15h30' ngày 05/12/2021.

 
 
Lai Châu: Người dân Thu Lũm thu nhập trên 100 triệu đồng/năm nhờ trồng thảo quả
icon

Hiện nay, nhiều hộ dân ở xã Thu Lũm (huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu) có thu nhập trên 100 triệu đồng/năm từ trồng sả, thảo quả. Ngoài ra, nhiều hộ dân còn tập trung chăn nuôi gia súc, gia cầm và trồng lúa nước đạt hiệu quả cao.

 
 
Lạng Sơn phấn đấu cuối năm 2021 có thêm 5 xã đạt chuẩn NTM nâng cao
icon

Theo kế hoạch, năm 2021, toàn tỉnh Lạng Sơn phấn đấu thêm 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

 
 
Lai Châu: Vượt khó xây dựng nông thôn mới ở xã Nậm Manh
icon

Xã Nậm Manh, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu đã và đang nỗ lực trên chặng đường xây dựng nông thôn mới (NTM). Đến nay, xã đã đạt 12/19 tiêu chí NTM.