Tây Ninh: Chương trình 135 giúp nhiều hộ thoát nghèo

UBND tỉnh Tây Ninh dự kiến năm 2020 có thêm 7 xã Chương trình 135 hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, nâng tổng số xã hoàn thành Chương trình 135 là 13/16 xã.

Theo UBND tỉnh Tây Ninh, thực hiện quyết định số 900 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn 2017 - 2020, tỉnh Tây Ninh có 16 xã, bao gồm các xã: Tân Bình, Hòa Hiệp, Phước Vinh, Biên Giới, Thành Long, Ninh Điền, Hòa Hội, Hòa Thạnh, Lợi Thuận, Tiên Thuận, Bình Thạnh, Phước Chỉ. 

Đây là các xã được tập trung đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, đảm bảo giao thông được thuận lợi, tạo điều kiện cho người dân được sinh sống, phát triển kinh tế hộ gia đình, tăng thu nhập và góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo. 

Kết quả ở từng tiểu dự án như tại tiểu dự án 1, hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng cho các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu, các thôn, bản đặc biệt khó khăn cho thấy các công trình cơ sở hạ tầng ở các xã Chương trình 135 được tập trung đầu tư đồng bộ theo tiêu chí nông thôn mới. Trước hết là hạ tầng thiết yếu như: giao thông, trường học, trạm y tế, thủy lợi nhỏ, nước sinh hoạt; tạo điều kiện để người dân tham gia thực hiện các hoạt động của Chương trình nhằm tăng thu nhập và nhằm phát huy hiệu quả các công trình cơ sở hạ tầng thiết yếu. 

Tây Ninh: Chương trình 135 giúp nhiều hộ thoát nghèo
Đổi thay ở Tây Ninh nhờ Chương trình 135. (Ảnh minh họa: Báo ảnh Dân tộc và miền núi)

Từ nguồn vốn của Chương trình giai đoạn 2016-2020, tỉnh Tây Ninh đã tiếp tục hỗ trợ cho 16 công trình giao thông và 1 công trình kiên cố hóa kênh mương đang thực hiện của giai đoạn 2011-2015. Giai đoạn 2016-2020, thực hiện cải tạo, nâng cấp được 2 trường học; 4 nhà văn hóa ấp; 4 công trình kiên cố hóa kênh mương và 832 km đường giao thông nông thôn.

Ở tiểu dự án 2 về hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo trên địa bàn các xã thuộc Chương trình 135 và các xã ngoài Chương trình

Từ năm 2016 đến ngày 31/12/2019, đã thực hiện được 102 dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, 41 dự án nhân rộng mô hình cho các xã thuộc Chương trình 135 và các xã ngoài Chương trình 135, với tổng kinh phí được giải ngân là 20.290/22.252 triệu đồng, đạt 91% kế hoạch.

 

Tổng số hộ được hỗ trợ là 2.962 hộ nghèo, cận nghèo và mới thoát nghèo (958 hộ nghèo, 1.925 hộ cận nghèo, 79 hộ mới thoát nghèo, trong đó có 93 hộ nghèo và cận nghèo là dân tộc thiểu số), không có người sau cai nghiện ma túy, người nhiễm HIV/AIDS, phụ nữ bị buôn bán trở về. Trong đó có 423 hộ thoát nghèo.

Cùng với đó, giảm số lượng hộ nghèo và cận nghèo. Cụ thể, năm 2016, có 31 hộ thoát nghèo/1.186 hộ tham gia (chiếm 2,6%). Năm 2019 có 65 hộ thoát nghèo/530 hộ tham gia chiếm tỷ lệ 12,3 % (Châu Thành 40 hộ và Tân Châu 25 hộ)...

Tại tiểu Dự án 3 về nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu, các thôn, bản đặc biệt khó khăn.

Tỉnh Tây Ninh đã tổ chức 15 lớp tập huấn với 1.172 học viên là cán bộ cơ sở và cộng đồng của 16 xã thụ hưởng Chương trình 135. Thông qua lớp tập huấn, cung cấp những kiến thức cơ bản và kinh nghiệm thực tiễn trong việc lập kế hoạch phát triển kinh tế hộ gia đình, nắm vững được nội dung của kế hoạch sản xuất, kế hoạch tài chính, nội dung hạch toán hoạt động sản xuất của hộ và những phương pháp để tiến hành quản lý sản xuất và chi tiêu trong phát triển kinh tế hộ gia đình như thế nào cho hiệu quả. 

Ngoài ra, tỉnh đã tổ chức 1 lớp tập huấn nghiệp vụ giám sát đầu tư cộng đồng và hướng dẫn công tác duy tu bảo dưỡng công trình hạ tầng 135 cho 54 học viên tại huyện Tân Biên.

Theo UBND tỉnh Tây Ninh, theo quyết định số 900 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn 2017 - 2020, tỉnh Tây Ninh có 16 xã, đến cuối năm 2019 tỉnh có 6 xã hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 theo Quyết định số 03 của Thủ tướng Chính phủ. Các xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018: Tân Hà, Hòa Hiệp, Hòa Hội và năm 2019: Ninh Điền, Suối Ngô, Lợi Thuận. Dự kiến năm 2020 có thêm 7 xã Chương trình 135 hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, nâng tổng số xã hoàn thành Chương trình 135 là 13/16 xã.

Minh Thư

Chủ đề :

giảm nghèo

 
List comment