Sau 5 năm Yên Bái kéo hộ nghèo từ 32% xuống còn 7,04%

Sau gần 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 80/NQ-CP ngày 19/5/2011 của Chính phủ về định hướng giảm nghèo bền vững thời kỳ 2011-2020, trên địa bàn Yên Bái đã có hàng nghìn hộ thoát nghèo.

Để triển khai thực hiện Nghị quyết 80/NQ-CP ngày 19/5/2011 của Chính phủ, tỉnh Yên Bái đã tổ chức phổ biến, quán triệt mục tiêu, nội dung của Nghị quyết đến các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị và địa phương trong toàn tỉnh.

Theo đó cấp ủy, chính quyền các địa phương tiếp tục quán triệt tinh thần của Nghị quyết đến với tất cả cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn. Qua đó, đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt và cán bộ làm công tác giảm nghèo các cấp đã nắm chắc các nội dung của Nghị quyết 80/NQ-CP để vận dụng vào quá trình xây dựng các kế hoạch để triển khai thực hiện các nhiệm vụ giảm nghèo ở địa phương, cơ sở.

Nhiều cơ quan, đơn vị, cá nhân đã chủ động nghiên cứu, tham mưu, đề xuất với Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh các giải pháp thực hiện mục tiêu về công tác giảm nghèo trên địa bàn tỉnh.

Sau 5 năm Yên Bái kéo hộ nghèo từ 32% xuống còn 7,04%
Người dân tích cực tăng gia sản xuất để giảm nghèo.
 

5 năm qua, Yên Bái đã huy động, ghép các nguồn vốn để thực hiện công tác giảm nghèo bền vững với hơn 15.433 tỷ đồng; trong đó, ngân sách Trung ương hơn 7.472 tỷ đồng; ngân sách địa phương hơn 2.754 tỷ đồng; nguồn vốn tín dụng ưu đãi hơn 3.354 tỷ đồng; nguồn vốn huy động các doanh nghiệp, tổ chức đoàn thể, cộng đồng và nhân dân hơn 412 tỷ đồng; từ các chương trình, dự án, chính sách hỗ trợ giảm nghèo khác 1.440 tỷ đồng. Đặc biệt, năm 2019, các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đã giúp đỡ các hộ nghèo với kinh phí thực hiện 10 tỷ 413 triệu đồng, giúp 3.403 hộ thoát nghèo...

Với việc thực hiện hiệu quả lồng ghép các chương trình phát triển kinh tế - xã hội gắn với giải quyết việc làm, tỉnh Yên Bái đã có 94.500 lao động được hỗ trợ giải quyết việc làm. Tính đến hết năm 2020, tổng nguồn vốn vay hỗ trợ tạo việc làm là 125 tỷ đồng.

Tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh từ 32,21% cuối năm 2015 giảm còn 7,04% cuối năm 2020 (giảm 25,17%), bình quân mỗi năm giảm 5,03%, (đạt 125% so với mục tiêu đề ra đầu nhiệm kỳ).

K.Chi 

Chủ đề :

giảm nghèo

 
List comment