Quảng Bình: Mục tiêu đến cuối năm 2020 đưa tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 3,78%

Tỉnh Quảng Bình đưa mục tiêu năm 20202 giảm tỷ lệ hộ nghèo 1,2%-1,5% đưa tỷ lệ hộ nghèo trên toàn tỉnh đến cuối năm 2020 xuống còn 3,78% hoặc thấp hơn.  

Theo UBND tỉnh Quảng Bình, với sự chỉ đạo tích cực, quyết liệt và sự vào cuộc mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị, trong năm 2019, toàn tỉnh giảm 4.905 hộ nghèo. Trong đó, thoát nghèo 5.831 hộ, tái nghèo và phát sinh nghèo 926 hộ, đưa số hộ nghèo từ 17.298 hộ, chiếm tỷ lệ 6,98% đầu năm 2019 xuống còn 12.393 hộ, chiếm 4,98% đầu năm 2020 (giảm 2%), đạt 100% so với chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Trong đó, hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số giảm 648 hộ, tương đương với 13,21% tổng số hộ nghèo giảm toàn tỉnh (tỷ lệ giảm cao nhất kể từ năm 2016 đến nay), đưa số hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số hiện nay của tỉnh còn 3.641 hộ, chiếm 29,38% tổng số hộ nghèo và chiếm 57,65% tổng số hộ đồng bào dân tộc.

Quảng Bình: Mục tiêu đến cuối năm 2020 đưa tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 3,78%
Quảng Bình đưa mục tiêu đến cuối năm 2020 đưa tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 3,78%

Hộ cận nghèo giảm 6.779 hộ, trong đó thoát cận nghèo 11.605 hộ, tái cận nghèo và phát sinh cận nghèo 4.826 hộ, đưa số hộ nghèo từ 23.392 hộ, chiếm tỷ lệ 9,45% đầu năm 2019 xuống còn 16.613 hộ, chiếm 6,67% đầu năm 2020 (giảm 2,78%), đạt 92,67% so với chỉ tiêu đề ra.

Trong năm 2019, có 2 xã thoát khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn, đạt chuẩn nông thôn mới, gồm: xã Hưng Thủy (huyện Lệ Thủy), xã Hóa Hợp (huyện Minh Hóa). Đến nay toàn tỉnh Quảng Bình có 6 xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và 1 xã đặc biệt khó khăn vùng dân tộc miền núi đạt chuẩn nông thôn mới.

Tỉnh Quảng Bình đưa mục tiêu năm 20202 giảm tỷ lệ hộ nghèo 1,2% -1,5% đưa tỷ lệ hộ nghèo trên toàn tỉnh đến cuối năm 2020 xuống còn 3,78% hoặc thấp hơn.

Phấn đấu 100% gia đình người có công với cách mạng có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của cộng đồng dân cư nơi cư trú. Bảo đảm hộ nghèo, người nghèo tiếp cận được các dịch vụ xã hội cơ bản; được hỗ trợ sản xuất, nhà ở, nước sinh hoạt, dịch vụ y tế, giáo dục… đặc biệt là hộ nghèo, người nghèo đồng bào dân tộc thiểu số ở các huyện nghèo, xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn.

Hàng loạt giải pháp quyết liệt để thực hiện mục tiêu

 

Nhằm đạt được mục tiêu đề ra, tỉnh Quảng Bình đã đưa ra nhiều nhiệm vụ và giải pháp thực hiện trong năm 2020. Theo đó, triển khai tốt các dự án, chính sách giảm nghèo theo chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo giai đoạn 2016 - 2020. Các dự án triển khai theo hướng tập trung, hỗ trợ trực tiếp cho hộ nghèo và đi vào những nội dung cụ thể, ưu tiên cho các địa phương có số lượng hộ nghèo đông, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo; gắn công tác hỗ trợ vốn tín dụng với việc đào tạo tập huấn hướng dẫn cách làm ăn, khuyến nông, lâm, ngư, dạy nghề tạo điều kiện thuận lợi để hộ nghèo phát triển sản xuất, ổn định thu nhập và thực hiện xoá đói giảm nghèo theo hướng bền vững. Đẩy mạnh hoạt động đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng, tạo môi trường thuận lợi để người dân có đầy đủ thông tin lựa chọn và tham gia vào các thị trường lao động có thu nhập cao, ổn định.

Chủ động xây dựng kế hoạch giảm nghèo lồng ghép với các chương trình phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, như: Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đặc biệt khó khăn, chương trình xây dựng nông thôn mới..., trong đó cần xác định được các nhiệm vụ, giải pháp thiết thực, cụ thể.

Cùng với đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, tạo sự chuyển biến căn bản, mạnh mẽ trong nhân dân về mục đích, ý nghĩa của công tác giảm nghèo, về vị trí, vai trò của người dân đối với việc thực hiện mục tiêu giảm nghèo, góp phần tạo sự đồng thuận và phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, sự đồng tâm, hiệp lực của toàn xã hội trong tổ chức thực hiện chương trình giảm nghèo; khơi dậy ý chí chủ động, vươn lên thoát nghèo của người nghèo, hộ nghèo, khuyến khích và có chính sách khen thưởng người dân tự nguyện đăng ký thoát nghèo.

Tăng cường sự phối hợp giữa các Sở, ban, ngành, đơn vị liên quan trong triển khai thực hiện các chính sách đối với hộ nghèo, nhất là đối với các chính sách có sự tham gia của nhiều ngành hoặc có sự lồng ghép nhiều nguồn vốn khác nhau.

Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo từ tỉnh đến huyện chủ động tổ chức kiểm tra, giám sát, phân công trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên Ban chỉ đạo theo dõi và phụ trách từng địa bàn. Thông qua hoạt động giám sát phát hiện và chấn chỉnh kịp thời những sai sót, tháo gỡ những khó khăn, bất cập trong quá trình triển khai thực hiện, giúp địa phương thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Đối với số hộ nghèo thuộc chính sách ưu đãi người có công, yêu cầu các huyện, thị xã, thành phố tập trung ưu tiên mọi nguồn lực, có giải pháp quyết liệt, cụ thể, hiệu quả để giảm nghèo đối với người có công thuộc hộ nghèo; phấn đấu đến cuối năm 2020, 100% gia đình người có công với cách mạng có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của cộng đồng dân cư nơi cư trú. Nếu địa phương nào không thực hiện được mục tiêu trên thì người đứng đầu cấp ủy, chính quyền phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Tỉnh ủy, UBND tỉnh.

Minh Thư

Chủ đề :

giảm nghèo

 
List comment
 
 
An Giang phấn đấu cuối năm 2020 tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh còn dưới 2%
icon

Nhiều dự án, chính sách giảm nghèo được thực hiện đồng bộ và phù hợp đã có tác động hỗ trợ mạnh mẽ giúp nhiều hộ nghèo ở An Giang nhanh chóng thoát nghèo.

 
 
Thái Bình: Tiếp tục thực hiện tốt mục tiêu giảm nghèo bền vững
icon

Theo báo cáo của UBND tỉnh Thái Bình, những năm qua địa phương tích cực lồng ghép thực hiện các nhiệm vụ giảm nghèo bền vững với nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới nên đến nay đã đạt được một số kết quả nhất định.

 
 
Đời sống đồng bào DTTS Lào Cai 6 tháng đầu năm tương đối ổn định
icon

Ngày 3/7, Ban Dân tộc tỉnh Lào Cai đã tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến công tác Dân tộc 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

 
 
Cao Bằng tích cực triển khai các giải pháp giảm nghèo bền vững
icon

Trong tháng 7/2020, Ban Dân tộc tỉnh Cao Bằng đã tổ chức hoàn thành 20 lớp tập huấn với 1.413 lượt người tham gia với các nội dung: Quy trình triển khai dự án phát triển sản xuất; Hướng dẫn sử dụng, bảo dưỡng máy nông nghiệp…

 
 
Thành lập BCĐ TƯ Chương trình Mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2021- 2030
icon

Ngày 14/7, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký Quyết định số 1014/QĐ-TTg thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2030.

 
 
Còn nhiều nơi có kết quả giảm nghèo chưa vững chắc
icon

Mặc dù tỷ lệ nghèo đã giảm và vượt mục tiêu đề ra nhưng nhiều nơi còn cao trên 20%, có tỉnh miền núi còn trên 30%. Kết quả giảm nghèo chưa vững chắc.

 
Lào Cai: Thu hút học sinh DTTS đến trường, lấy giáo dục làm căn cơ giảm nghèo bền vững
icon

Các trường mầm non, tiểu học trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã tổ chức xây dựng môi trường tiếng Việt với nhiều sáng kiến, hoạt động cụ thể, thiết thực nhằm thu hút trẻ đến trường. 

 
Quảng Ninh hoàn thành Chương trình 135, không còn xã đặc biệt khó khăn
icon

5 năm qua, các nguồn lực đầu tư từ Chương trình 135 đã tạo chuyển biến quan trọng trong kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội khu vực đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Ninh.

 
Chương trình KH&CN phục vụ phát triển bền vững vùng Tây Bắc
icon

Chương trình nhằm góp phần cải thiện và từng bước nâng cao mức sống của đồng bào các dân tộc vùng Tây Bắc.

 
Hà Nội: Tiếp tục triển khai hiệu quả các chương trình, chính sách dân tộc
icon

Sáng 10/7, Ban Dân tộc TP. Hà Nội tổ chức Hội nghị sơ kết công tác dân tộc 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020.