Phú Yên 'thần tốc' giảm hộ nghèo

Theo kết quả điều tra vào đầu năm 2016 tỉnh Phú Yên có tỷ lệ hộ nghèo 12,6%, đến cuối năm 2019 còn 3,93%, dự ước cuối năm 2020 chỉ còn 2,5%.

Phú Yên 'thần tốc' giảm hộ nghèo
Thay đổi cơ cấu cây trồng giúp người dân có thêm cơ hội sản xuất, vươn lên thoát nghèo. Trong ảnh là một vùng trồng dược liệu ở Phú Yên.

Thực hiện mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Phú Yên đã ban hành nhiều văn bản, thông báo chỉ đạo cấp ủy Đảng, chính quyền, Ủy ban MTTQ và các hội, đoàn thể thực hiện đồng bộ các giải pháp giảm nghèo.

Theo đó, các hộ nghèo tại Phú Yên được thụ hưởng đầy đủ các chính sách của Đảng và Nhà nước như: chính sách tín dụng, y tế, xóa nhà ở tạm…

Đến cuối năm 2019, tỉnh Phú Yên đã có 2 huyện thoát nghèo (theo Quyết định số 293/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ); 1 xã đặc biệt khó khăn và 10 thôn, buôn đặc biệt khó khăn vùng dân tộc và miền núi hoàn thành Chương trình 135.

Ngoài ra, để hỗ trợ các hộ nghèo phát triển kinh tế, tỉnh đã tăng nguồn vốn tín dụng ưu đãi cho hộ nghèo, hộ cận nghèo; thực hiện các chính sách khuyến nông, khuyến công, khuyến lâm, khuyến ngư, chuyển giao khoa học kỹ thuật, xây dựng. Nhiều hộ gia đình được giúp đỡ và vươn lên thoát nghèo thông qua việc triển khai "mô hình cơ quan, đơn vị giúp đỡ xã, thôn (buôn) khó khăn và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức giúp đỡ hộ nghèo".

Kết quả tỷ lệ hộ nghèo chung toàn tỉnh giảm từ 19,46% đầu năm 2011 xuống còn 7,72% năm 2015 (giảm được 26.808 hộ nghèo); tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân hàng năm 2,35% năm, vượt kế hoạch đề ra.

Theo kết quả điều tra vào đầu năm 2016 toàn tỉnh có 30.803 hộ, tỷ lệ hộ nghèo đạt 12,6%, đến cuối năm 2019 còn 10.271 hộ chiếm tỷ lệ 3,93%, dự ước cuối năm 2020 còn 2,5%, đạt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra.

Mặc dù đạt được những kết quả khả quan nhưng theo lãnh đạo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Phú Yên, công tác giảm nghèo của địa phương vẫn còn những tồn tại hạn chế.

 

Đó là tình trạng một số địa phương cơ sở chưa thực sự quan tâm chỉ đạo đối với công tác giảm nghèo, nhất là công tác đánh giá điều tra rà soát hộ nghèo và cận nghèo cuối năm. Công tác phối hợp đối với một số sở, ban, ngành, đơn vị liên quan có lúc chưa được chặt chẽ và kịp thời.

Trong khi đó, đội ngũ cán bộ làm công tác giảm nghèo cấp cơ sở thường xuyên thay đổi, ảnh hưởng đến công tác chỉ đạo và triển khai thực hiện chinh sách giảm nghèo ở địa phương.

Ngoài ra, công tác tuyên truyền, phổ biến và nâng cao nhận thức về công tác giảm nghèo ở một số địa phương chưa được thường xuyên, chưa chú trọng đầu tư về nội dung tuyên truyền nên chưa hấp dẫn và thu hút người dân tham gia; công tác vận động các nguồn lực còn hạn chế, một số cơ chế chinhs ách chưa phù hợp nên một bộ phận hộ nghèo đã và đang xảy ra tư tưởng ỷ nại, ngại lao động sản xuất, chưa tự lực phấn đấu vươn lên thoát nghèo.

Nguồn lực để thực hiện công tác giảm nghèo phần lớn là vốn trung ương hỗ trợ và ngân sách tỉnh. Nguồn huy động tại cộng đồng và bản thân tự lực của người nghèo còn hạn chế.  Việc lồng ghép chương trình giảm nghèo với các chương trình phát triển KT – XH khác còn nhiều lúng túng, thiếu hiệu quả, nội dung thực hiện, đối tượng lồng ghép còn mang tính chung chung hoặc không đến được với người nghèo.

Nói về kế hoạch triển khai công tác giảm nghèo trong thời gian tới tại địa phương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên Phan Đình Phùng đề nghị các cấp, các ngành, địa phương tập trung công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về công tác giảm nghèo, tạo quyết tâm chính trị thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” trong giai đoạn 2021-2025; tiếp tục triển khai các dự án, chính sách theo Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo giai đoạn tới theo hướng tập trung, có tính căn cơ, bài bản hơn, đi vào những nội dung cụ thể, phù hợp với từng địa phương, tạo nhiều cơ hội cho hộ nghèo vươn lên trong cuộc sống.

Đồng thời, ông Phùng cũng yêu cầu các cấp ngành cần tiếp tục xây dựng, củng cố đội ngũ cán bộ làm công tác giảm nghèo các cấp, nhất là cấp cơ sở để đảm bảo việc triển khai thực hiện chính sách giảm nghèo ở địa phương một cách đồng bộ.

N. Huyền 

 
List comment