Kịp thời các nguồn vốn để thực hiện các chính sách giảm nghèo ở Lạng Sơn

Theo UBND tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2011-2020, nguồn vốn bố trí để thực hiện các chính sách giảm nghèo cơ bản được đảm bảo kịp thời theo định mức.

Theo đó, nguồn vốn có sự lồng ghép vốn của các chương trình, dự án, nguồn vốn của Trung ương và địa phương, cùng với huy động từ các nguồn khác.

UBND các huyện, thành phố đã chủ động bố trí, phân bổ, lồng ghép hợp lý nguồn vốn theo từng chương trình, dự án để tổ chức triển khai thực hiện như vốn đầu tư Chương trình 135, 120, Chương trình xây dựng nông thôn mới; hỗ trợ vốn vay tín dụng ưu đãi cho hộ nghèo thông qua hệ thống Ngân hàng chính sách xã hội; hỗ trợ vốn phát triển sản xuất cho dân tộc thiểu số vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, xã biên giới; thực hiện hỗ trợ trực tiếp cho hộ nghèo. 

Kịp thời các nguồn vốn để thực hiện các chính sách giảm nghèo ở Lạng Sơn
Người dân được vay vốn để đầu tư sản xuất. (ảnh: Lã Hồng)

Tuy nhiên, nguồn vốn ngân sách Trung ương phân bổ thực hiện các chương trình chưa đáp ứng được nhu cầu thực tế, do điều kiện đặc thù của tỉnh miền núi có suất vốn đầu tư công trình hạ tầng cao. Vì vậy, việc triển khai các tiêu chí về giao thông, trường học gặp nhiều khó khăn; sự huy động hỗ trợ, ủng hộ của các tổ chức, doanh nghiệp và cộng đồng dân cư chưa cao.

 

Cụ thể, nguồn vốn huy động cho mục tiêu giảm nghèo giai đoạn 2011 - 2015 là 5.022 tỷ đồng. Trong đó, vốn ngân sách nhà nước hỗ trợ trực tiếp cho người nghèo, hộ nghèo, vùng nghèo để thực hiện các chính sách, chương trình giảm nghèo là 2.201 tỷ đồng; vốn vay tín dụng ưu đãi cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác là 2.765 tỷ đồng; vốn huy động từ doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân là 45 tỷ đồng; vốn ngân sách địa phương 11 tỷ đồng.

Giai đoạn 2016 - 2020, kết quả huy động nguồn lực là 4.380,65 tỷ đồng, bao gồm: nguồn hỗ trợ từ ngân sách Trung ương cho dự án giảm nghèo 1.470 tỷ đồng (nguồn vốn đối ứng từ ngân sách địa phương 38 tỷ đồng); nguồn vốn tín dụng 2.888,8 tỷ đồng (ngân sách địa phương 68,7 tỷ đồng); nguồn huy động khác 21,85 tỷ đồng (quỹ vì người nghèo các cấp).

Minh Thư

Chủ đề :

giảm nghèo

 
List comment