Hết năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo Hòa Bình giảm xuống còn 8,56%

Trong giai đoạn 2016- 2020, tỷ lệ hộ nghèo tỉnh Hoà Bình giảm từ 24,38% xuống còn 11,36% cuối năm 2019, dự kiến đến hết năm 2020 tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 8,56%.

Hết năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo Hòa Bình giảm xuống còn 8,56%
Tỷ lệ hộ nghèo ở Hoà Bình đã giảm xuống.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tỉnh Hoà Bình, trong giai đoạn 2016-2020, tổng kinh phí bố trí các Dự án của Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững của tỉnh là trên 1.184 tỷ đồng. Các địa phương đã sử dụng hiệu quả nguồn vốn trên đúng nguyên tắc, hiệu quả, đảm bảo đúng tiến độ kế hoạch giao và phát huy hiệu quả nguồn vốn.  

Giai đoạn này, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm từ 24,38% xuống còn 11,36% cuối năm 2019, dự kiến đến hết năm 2020 tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 8,56%, bình quân mỗi năm giảm được 3,16%, đạt 105% chỉ tiêu kế hoạch giao.

Tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số trên tổng số hộ nghèo giảm từ 94,13% xuống còn 91,06%, bình quân mỗi năm giảm 0,77%. Số lượng hộ tái nghèo giảm từ 822 hộ năm 2016 xuống còn 394 hộ cuối năm 2019.

Theo báo cáo của Sở LĐTB&XH tỉnh Hoà Bình, trong thời gian qua địa phương này cũng đã thực hiện đào tạo nghề cho trên 19.200 lao động nông thôn, hàng năm giải quyết việc làm cho trên 15.000 lao động.

Các địa phương đã xây dựng 65 mô hình sinh kế; thực hiện hỗ trợ đầu tư xây dựng 1.240 công trình; duy tu bảo dưỡng 1.511 công trình sau đầu tư. Các dự án hỗ trợ sản xuất và mô hình giảm nghèo được thực hiện hiệu quả và nhân rộng, dần dần tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và tập quán của người dân, góp phần giảm nghèo bền vững.

 

Mặc dù đã đạt được những kết quả nhất định nhưng theo đánh giá của nhiều cán bộ làm công tác này tại địa phương trong tỉnh, công tác giảm nghèo còn gặp nhiều khó khăn do xuất phát điểm kinh tế - xã hội của tỉnh thấp, điều kiện tự nhiên không thuận lợi dẫn tới nguy cơ tái nghèo cao; nguồn vốn còn hạn chế so với nhu cầu đầu tư; đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp còn gặp nhiều khó khăn.

Trước thực tế này, lãnh đạo tỉnh cũng xác định giảm nghèo là công tác lâu dài với mục tiêu chính là nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân. Do đó cần phải nêu cao trách nhiệm của Ban chỉ đạo, người đứng đầu của thành phố, huyện trong công tác giảm nghèo. Cụ thể, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, xoá bỏ tư tưởng trông chờ, ỷ lại của người dân; thay đổi nhận thức, quyết tâm giảm nghèo, tránh tư tưởng không muốn thoát nghèo.

Đồng thời, các thành phố, huyện cũng chú trọng  nâng cao nghiệp vụ, năng lực của đội ngũ cán bộ làm công tác giảm nghèo; rà soát kỹ các đối tượng, tránh làm sai chế độ, chính sách.

Ngoài ra, cần phải trang bị cho người nghèo kiến thức sản xuất, “cần câu” để họ tự vươn lên vì mục tiêu giảm nghèo bền vững.

N. Huyền 

 
List comment