Lạng Sơn: Tăng cường quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo

Đồng bào các tôn giáo ở Lạng Sơn luôn phát huy tinh thần đoàn kết, sống “Tốt đời đẹp đạo”, hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước, tích cực lao động sản xuất phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo…

Lạng Sơn là tỉnh miền núi, biên giới có 7 dân tộc chủ yếu là Nùng, Tày, Kinh, Dao, Hoa, Mông, Sán Chay. Bên cạnh những tín ngưỡng bản địa, Lạng Sơn hiện có khoảng 1,4% dân số theo các tôn giáo: Phật giáo, Công giáo, đạo Tin lành.

Trong những năm qua, công tác tôn giáo trên địa bàn tỉnh thường xuyên nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp ủy Đảng và chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và các ngành liên quan nên đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Các ngành, các cấp trong tỉnh thường xuyên quan tâm tuyên truyền, phổ biến, quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của nhà nước về tôn giáo đến với cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân, trong đó có đồng bào có đạo.

Đặc biệt, Kể từ khi Luật tín ngưỡng, tôn giáo có hiệu lực vào ngày 01/01/2018, tỉnh luôn tổ chức gặp mặt và thăm hỏi các chức sắc, chức việc các tôn giáo; triển khai mở lớp tập huấn cho hàng nghìn cán bộ làm công tác tôn giáo từ cấp tỉnh đến cấp xã…

Nhờ đó, các tôn giáo trên địa bàn hoạt động ổn định theo đúng quy định của pháp luật và đúng Hiến chương, Điều lệ của giáo hội, quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân được tôn trọng và bảo đảm. Đồng bào các tôn giáo luôn phát huy tinh thần đoàn kết, sống “Tốt đời đẹp đạo”, hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước, tích cực lao động sản xuất phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, hưởng ứng các hoạt động từ thiện nhân đạo…

Lạng Sơn: Tăng cường quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo
Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức tín ngưỡng, tôn giáo và công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo cho cán bộ chủ chốt xã, thị trấn.

Mới đây, UBND tỉnh Lạng Sơn cũng đã ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh. Quy chế này được ban hành nhằm tăng cường sự phối hợp hiệu quả giữa các sở ngành, quận huyện, xã trong công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng tôn giáo.

 

Theo quy chế này, các nội dung phối hợp bao gồm việc xây dựng văn bản quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo; Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo; Quản lý về hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo; quản lý cơ sở tín ngưỡng; Giải quyết hồ sơ giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc trên địa bàn tỉnh; Quản lý các hoạt động y tế, giáo dục, bảo trợ xã hội, từ thiện, nhân đạo, dạy nghề của cá nhân, tổ chức tôn giáo; Giải quyết các kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo; Thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm về hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo, các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo và các nội dung liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo…

Các hình thức phối hợp cũng được quy chế này đề cập bao gồm việc cung cấp, trao đổi thông tin, khai thác thông tin liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo theo phạm vi địa bàn, chức năng quản lý ngành, lĩnh vực hoặc theo yêu cầu của cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp đề xuất; Đề xuất, kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền ban hành, sửa đổi, bổ sung các văn bản quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo, văn bản liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo; Tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm, sơ kết, tổng kết, mở các lớp tập huấn, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo và các văn bản pháp luật có liên quan; thanh tra, kiểm tra đối với các hoạt động, vấn đề liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo; Phát hiện, xử lý vi phạm đối với các hành vi vi phạm theo thẩm quyền hoặc báo cáo các cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật.

Sở Nội vụ được giao chủ trì đề xuất, tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các quyết định, quy hoạch, kế hoạch, các đề án, dự án, chương trình và các văn bản quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo theo quy định của Luật Tín ngưỡng, tôn giáo và các quy định pháp luật khác liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh; Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong việc tham mưu, trình Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo, đề xuất Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo hoặc giải quyết những vấn đề phát sinh trong quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn; đồng thời là cơ quan đầu mối liên hệ giữa Ủy ban nhân dân tỉnh với các cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo trên địa bàn tỉnh.

Sở Nội vụ cũng được giao tổ chức phổ biến, tuyên truyền, quán triệt về chủ trương, chính sách, pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo cho cán bộ, công chức, viên chức; thành viên, hội viên của các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể nhân dân; thành viên Ban Quản lý cơ sở tín ngưỡng, các chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ các tôn giáo trên địa bàn tỉnh.

Ngọc Yến

Chủ đề :

Dân tộc

 
List comment
 
 
Ứng dụng khoa học công nghệ là giải pháp phát triển vùng DTTS
icon

Chương trình KH&CN cấp quốc gia giai đoạn 2016-2020 đã chuyển giao được 1.106 lượt công nghệ mới, tiên tiến phù hợp với từng vùng miền, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội khu vực dân tộc thiểu số và miền núi.

 
 
Hỗ trợ sinh kế, nâng cao đời sống đồng bào dân tộc thiểu số
icon

Sáu tháng cuối năm 2021, Ủy ban Dân tộc sẽ tập trung phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 để đảm bảo đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số.

 
 
Nghệ An: Vùng đồng bào dân tộc thiểu số khởi sắc từng ngày
icon

Nhờ biết phát huy nội lực và tranh thủ sự hỗ trợ từ các chương trình, dự án, đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số ở Nghệ An đã được nâng cao.

 
 
Nông thôn mới đã tạo dựng được môi trường văn hóa lành mạnh
icon

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với xây dựng nông thôn mới được triển khai hiệu quả đã tạo dựng được môi trường văn hóa lành mạnh, đa màu sắc trong đời sống của người dân nông thôn.

 
 
Sản phẩm OCOP - Tinh hoa nông sản Việt
icon

Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) góp phần bảo tồn và phát huy các làng nghề truyền thống, giá trị văn hóa để phát triển kinh tế nông thôn.  

 
 
Phát huy những giá trị đặc sắc của văn hóa, con người Huế
icon

TP. Huế cũng chủ trương đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục và phát huy giá trị đạo đức, lối sống và phong tục, tập quán Huế đặc sắc bằng nhiều hình thức.

 
Tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới
icon

Bộ TT&TT sẽ tiếp tục phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền về công tác bảo đảm an ninh, trật tự và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên các phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống thông tin cơ sở.

 
Giảm nghèo vùng dân tộc thiểu số: Nhìn từ Si Ma Cai
icon

Cách làm của Si Ma Cai là khơi dậy tính tự giác, tích cực tham gia của người dân trong các chương trình giảm nghèo; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cá nhân, tập thể để phong trào giảm nghèo phát triển sâu rộng, thực chất.

 
Gia Lai: Nỗ lực giảm thiểu tình trạng tảo hôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số
icon

Qua 5 năm thực hiện 'Đề án Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống vùng đồng bào dân tộc thiểu số (giai đoạn 2016-2020)', tỷ lệ tảo hôn tại Gia Lai mới chỉ giảm được 0,34%.

 
Khi giới trẻ tìm chân lý sống nơi cửa thiền
icon

Tham gia các khóa tu tập, các trại hè tôn giáo là cách nhiều bạn trẻ đang tìm chân lý cuộc đời mình và cửa thiền chính là một trong những nơi các bạn trẻ gửi gắm đức tin…