Lai Châu: Thiếu chương trình tuyên truyền chuyên đề về tôn giáo

Tại tỉnh Lai Châu, hiện vẫn đang thiếu các chương trình tuyên truyền chuyên đề về tôn giáo; một bộ phận đồng bào dân tộc thiểu số hạn chế hiểu biết dễ bị kẻ xấu kích động, lôi kéo.

Ban hành nhiều văn bản tuyên truyền pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo

6 tháng đầu năm 2021, công tác quản lý nhà nước về hoạt động tín ngưỡng tôn giáo luôn được Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu quan tâm chú trọng. Nhiều văn bản tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh đã được Sở này ban hành. Chẳng hạn như Kế hoạch số 411 về tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2021-2025; các văn bản hướng dẫn nội dung tuyên truyền hàng tháng; kế hoạch thực hiện công tác tôn giáo hàng năm; công tác tuyên truyền, quản lý hoạt động tôn giáo trong dịp Lễ Phục sinh 2021…

Cùng với đó, Sở tích cực triển khai các hoạt động tuyên truyền, vận động chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ thường xuyên đề cao cảnh giác, không nghe theo sự xúi giục, kích động, lôi kéo của các phần tử xấu; kịp thời thông tin cho các cơ quan chức năng và tham gia đấu tranh, phản bác những quan điểm, luận điệu sai trái của các thế lực phản động nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết tôn giáo.

Triển khai chỉ đạo của Sở, các phòng văn hóa - thông tin các huyện, thành phố đều đã chú trọng công tác tuyên truyền nhằm nâng cao tinh thần cảnh giác, phòng ngừa; kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hoạt động dụ dỗ, lôi kéo tham gia vào các hoạt động tôn giáo trái pháp luật, lợi dụng tôn giáo tuyên truyền lôi kéo người dân theo các tà đạo, đạo lạ như Thanh hải Vô thượng sư, Pháp luân công…, cũng như hoạt động của các giáo phái Tin lành cực đoan như Hội thánh của Đức Chúa Trời Mẹ, Ân điển cứu rỗi, Câu lạc bộ Tình người.... Tăng cường vận động những người đã bị lợi dụng không tiếp tục tham gia sinh hoạt đạo lạ, tà đạo, quay trở lại với tín ngưỡng, phong tục, đạo lý truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

Mặt khác, các cơ quan hữu quan đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, đặc biệt nhân dân vùng đồng bào có niềm tin tôn giáo hiểu và thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác tôn giáo.

Các phòng văn hóa - thông tin đã phối hợp với UBND xã lồng ghép tổ chức 1 buổi tuyên truyền, vận động đồng bào giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc và tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo cho đồng bào dân tộc Mông; các xã, thị trấn tổ chức lồng ghép công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo gắn với các nhiệm vụ chính trị của xã và tuyên truyền thông qua hệ thống băng zôn, khẩu hiệu, loa di động, loa phát thanh và các đợt họp bản tại các địa bàn có đồng bào theo các tôn giáo…

Nhìn chung, 6 tháng qua, các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo của các dân tộc trên địa bàn tỉnh Lai Châu đã diễn ra cơ bản ổn định; đồng bào tin theo tôn giáo và các sinh hoạt tôn giáo chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đoàn kết, ổn định đời sống, phát triển sản xuất; tổ chức các lễ nghi tôn giáo tuân thủ quy định pháp luật, quy định về phòng, chống dịch Covid-19 và sự quản lý của chính quyền địa phương.

Đặc biệt, công tác tuyên truyền đã giúp nhân dân chủ động cảnh giác với các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch lợi dụng các vấn đề về dân tộc, tôn giáo, nhân quyền để thực hiện các mục đích khác. Qua đó góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, giữ vững chủ quyền an ninh biên giới quốc gia.

 
Lai Châu: Thiếu chương trình tuyên truyền chuyên đề về tôn giáo
Một bộ phận đồng bào dân tộc thiểu số còn hạn chế hiểu biết về tôn giáo và pháp luật về tôn giáo nên dễ bị kẻ xấu kích động, lôi kéo. Ảnh: Anh Duy

Còn thiếu chương trình tuyên truyền chuyên đề

Tuy nhiên, cũng theo Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu, cho đến nay, các nội dung, hình thức tuyên truyền về tôn giáo, tín ngưỡng vẫn chưa thực sự phong phú, chỉ mang tính lồng ghép với các hoạt động chuyên môn của ngành. Vẫn đang thiếu các chương trình tuyên truyền chuyên đề về tôn giáo. Trong khi đó, một bộ phận nhân dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới nhận thức, hiểu biết về tôn giáo và pháp luật về tôn giáo còn hạn chế, dễ bị kẻ xấu kích động lôi kéo.

Một phần nguyên nhân là do tài liệu tuyên truyền cụ thể về hoạt động tôn giáo còn ít, đội ngũ cán bộ, công chức trực tiếp thực hiện công tác tôn giáo tại cơ sở chủ yêu là kiêm nhiệm, nghiệp vụ, kiến thức và hiểu biết về tôn giáo còn hạn chế.

Dự kiến trong 6 tháng cuối năm, Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu sẽ tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và Luật Tín ngưỡng, tôn giáo; cảnh giác trước những âm mưu, thủ đoạn lợi dụng tôn giáo, tín ngưỡng, văn hóa chia rẽ khối đoàn kết dân tộc bằng nhiều hình thức; khuyến khích các tổ chức tôn giáo tham gia tích cực vào các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động từ thiện xã hội ở địa phương.

Đồng thời tiếp tục chỉ đạo tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao tại cơ sở có lồng ghép nội dung về tôn giáo, trong đó chú trọng tuyên truyền lưu động, chiếu phim lưu động, luân chuyển sách, báo... về cơ sở, đặc biệt là các vùng đồng bào có niềm tin tôn giáo.

Ngoài ra, sẽ tăng cường thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra nhằm phát hiện và xử lý kịp thời những hành vi phát tán tài liệu, băng đĩa, tuyên truyền văn hóa phẩm độc hại, tuyên truyền đạo trái pháp luật tại các lễ hội tín ngưỡng, dân gian và các điểm di tích trên địa bàn tỉnh.

Anh Duy

Chủ đề :

Tôn giáo

 
List comment
 
 
Vĩnh Phúc: Chấn chỉnh tình trạng lộn xộn trong sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng
icon

Việc quản lý, tổ chức các sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng tại một số địa phương ở tỉnh Vĩnh Phúc thiếu chặt chẽ, làm nảy sinh tình trạng lộn xộn. UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 09 để chấn chỉnh việc này.

 
 
Bình Thuận: Nguy cơ mai một nghề gốm truyền thống của người Chăm
icon

Nghề gốm được coi là nghề thủ công truyền thống độc đáo, riêng biệt mang đậm bản sắc văn hóa của cộng đồng người Chăm, thế nhưng lại đang đứng trước nguy cơ mai một.

 
 
Nam Định: Nỗ lực bảo tồn, phát huy di sản Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ
icon

Nhiều giải pháp sẽ được triển khai đồng bộ nhằm bảo vệ và phát huy giá trị di sản Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt ở tỉnh Nam Định.

 
 
Bình Định: Phát huy tốt vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số
icon

Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tại tỉnh Bình Định đã phát huy tốt vai trò trong phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc.

 
 
Bình Định: Chưa rõ quy định về một số hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo
icon

Một số quy định của pháp luật liên quan tín ngưỡng, tôn giáo còn chưa rõ ràng hoặc chưa có quy định cụ thể, gây khó khăn cho công tác tham mưu, đề xuất quản lý.

 
 
Thừa Thiên Huế: Xây dựng cơ sở dữ liệu về tảo hôn vùng dân tộc thiểu số
icon

Tỉnh Thừa Thiên Huế đặt mục tiêu giảm bình quân 2 – 3%/năm số cặp tảo hôn, đến năm 2025 phấn đấu ngăn chặn, hạn chế tối đa tình trạng tảo hôn trong vùng dân tộc thiểu số.

 
Thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội vùng biên giới Bảo Lạc
icon

Nhằm giúp đồng bào khu vực biên giới phát triển kinh tế - xã hội, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng đã tăng cường triển khai nhiều chương trình hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống.

 
Người Khmer ở Phú Mỹ sống nhờ đồng cỏ bàng
icon

Người ta biết nhiều đến Phú Mỹ bởi nghề đan chiếu bằng cỏ bàng nổi tiếng nhưng ít người biết rằng, từ những cọng cỏ bàng bây giờ, người Khmer còn làm ra rất nhiều sản phẩm thủ công mỹ nghệ đẹp đẽ, tinh tế.

 
Hà Giang: Phát triển bền vững vùng dân tộc thiểu số
icon

Những năm qua, tỉnh Hà Giang đã thực hiện hiệu quả nhiều chương trình, chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số. Nhờ đó, tỷ lệ hộ nghèo đã giảm đáng kể.

 
'Chợ tình Khâu Vai' trở thành Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
icon

Việc Chợ tình Khâu Vai được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia là cơ hội để đồng bào các dân tộc thiểu số ở Hà Giang gìn giữ nét văn hóa độc đáo, đậm đà bản sắc dân tộc.