Đồng Tháp: Đa dạng cách truyền thông về văn hóa dân tộc thiểu số

Nhiều hình thức truyền thông sẽ được triển khai tại tỉnh Đồng Tháp để quảng bá những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số.

Đẩy mạnh tuyên truyền về ứng dụng công nghệ số

Toàn tỉnh Đồng Tháp hiện có hơn 20 dân tộc cùng sinh sống, trong đó có nhiều dân tộc thiểu số như người Hoa, Khmer, Chăm, Thái, Mường, Tày...

Với sự quan tâm của các bộ, ngành, địa phương, thời gian qua, công tác bảo tồn, phát triển văn hóa đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã đạt nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên, bảo tồn, phát triển văn hóa vùng dân tộc thiểu số là nhiệm vụ không hề đơn giản, dễ dàng. Còn rất nhiều việc phải làm để có thể đảm bảo phát triển toàn diện văn hóa dân tộc thiểu số.

Nhằm góp phần giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của các dân tộc, cuối tháng 7/2021, UBND tỉnh Đồng Tháp đã ban hành Kế hoạch thông tin, tuyên truyền thực hiện Đề án “Chương trình hoạt động văn hóa, nghệ thuật phục vụ vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2021 - 2030” trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Kế hoạch này được xây dựng nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các ngành, các cấp và các tầng lớp nhân dân trong việc thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng hệ giá trị văn hóa và chuẩn mực con người Việt Nam thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, và về những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch.

Trong Kế hoạch, UBND tỉnh xác định rõ sự cần thiết phải tuyên truyền về hoạt động văn hóa, nghệ thuật vùng sâu, vùng xa, biên giới bằng nhiều hình thức truyền thông phong phú, đa dạng, phù hợp với điều kiện của địa phương.

Theo đó, cần đẩy mạnh tuyên truyền về những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với giới thiệu, quảng bá văn hóa truyền thống, phát triển du lịch, về công tác bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số; Hiệu quả các hoạt động chương trình văn hóa, nghệ thuật phục vụ bà con vùng sâu, vùng xa, biên giới; Các nội dung nhằm nâng cao mức hưởng thụ văn hóa và phát huy vai trò làm chủ trong xây dựng đời sống văn hóa; Các mô hình câu lạc bộ văn hóa, nghệ thuật ở xóm, ấp và khu dân cư, vùng sâu, vùng xa, biên giới.

Một nội dung khá mới là đẩy mạnh tuyên truyền về ứng dụng công nghệ số trong xây dựng các sản phẩm, phim, ảnh, tài liện văn hóa, nghệ thuật phục vụ vùng sâu, vùng xa, biên giới, vùng đặc biệt khó khăn.

 
Đồng Tháp: Đa dạng cách truyền thông về văn hóa dân tộc thiểu số
Chùa Bà Thiên Hậu, một di tích lịch sử cấp tỉnh ở Đồng Tháp.

Đa dạng hóa hình thức tuyên truyền

Hình thức tuyên truyền cũng cần đa dạng hóa. Có thể xây dựng các tiểu phẩm, câu chuyện truyền thanh; tăng cường các tin, bài, các phóng sự chuyên đề, các chương trình phỏng vấn, tọa đàm, các thông điệp trên các loại hình báo chí địa phương và hệ thống truyền thanh cơ sở.

Bên cạnh đó là tuyên truyền cổ động trực quan bằng các hình thức pa nô, tranh cổ động, băng rôn, bảng tin điện tử nơi các tụ điểm sinh hoạt văn hóa, sinh hoạt cộng đồng của người dân.

Ngoài ra, cần phát huy giá trị của các tài liệu tuyên truyền đặt tại các tủ sách ở xã, phường, thị trấn, điểm bưu điện - văn hóa xã; tổ chức hành trình Thư viện lưu động “Ánh sáng tri thức” phục vụ nhân dân tại các địa phương, vùng biên giới, nông thôn trong tỉnh.

Để triển khai hiệu quả công tác tuyên truyền trong thời gian tới, UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thành phố phải xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện thông tin, tuyên truyền Đề án; Căn cứ điều kiện thực tiễn của địa phương, bố trí nguồn lực cần thiết để triển khai các hoạt động văn hóa, nghệ thuật phục vụ đồng bào vùng biên giới, nông thôn; Tổ chức các chương trình hoạt động văn hóa, văn nghệ trên địa bàn, góp phần bảo tồn giữ gìn bản sắc văn hóa các dân tộc, vùng sâu, vùng xa, biên giới.

Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh cũng cần phối hợp với Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tổ chức các chương trình hoạt động văn hóa, nghệ thuật phục vụ nhân dân vùng biên giới trên địa bàn tỉnh; Xây dựng địa bàn vùng biên giới thành các điểm sáng văn hóa.

Anh Duy

Chủ đề :

Dân tộc

 
List comment
 
 
Đề cử Lễ hội Đô thị Nước Mặn vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
icon

Lễ hội Đô thị Nước Mặn là dịp để người dân hiểu nhiều hơn về vùng đất của cảng thị và vai trò của cảng thị Nước Mặn đối với đời sống kinh tế - văn hóa Bình Định bao thế kỷ qua.

 
 
Nhiều giải pháp giảm nạn tảo hôn, hôn nhân cận huyết ở Bình Định
icon

Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong đồng bào các dân tộc thiểu số ở Bình Định. Cần kết hợp nhiều giải pháp để giảm thiểu triệt để tình trạng này.

 
 
Dạy nghề, tạo sinh kế bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số
icon

Nhờ học nghề, 86,1% người dân tộc thiểu số (DTTS) từ 15 tuổi trở lên đã có việc làm.

 
 
Nguy cơ mai một tiếng nói, chữ viết dân tộc thiểu số ở Cao Bằng
icon

Tiếng nói, chữ viết của một số dân tộc thiểu số ở tỉnh Cao Bằng đang có nguy cơ bị mai một cao, cần phải có thêm nhiều biện pháp bảo tồn, lưu giữ.

 
 
Tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo qua triển lãm lưu động
icon

Triển lãm ảnh tuyên truyền về cộng đồng các dân tộc và tôn giáo Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc năm 2021 sẽ phát huy những giá trị của dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo trong đời sống xã hội.

 
 
Phục hồi nhà Rông để bảo tồn giá trị di sản văn hóa dân tộc
icon

Tỉnh Kon Tum phấn đấu đến năm 2022, 100% thôn, làng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn tỉnh có nhà Rông văn hóa.

 
Quảng Ninh: Diện mạo mới ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số
icon

Nhờ chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số, đời sống đồng bào dân tộc thiểu số ở Quảng Ninh đã được cải thiện đáng kể.

 
Lạng Sơn: Hiệu quả từ hỗ trợ sinh kế vùng đồng bào dân tộc thiểu số
icon

Chương trình 135 giai đoạn 2016 – 2020 ở Lạng Sơn tập trung phát triển cơ sở hạ tầng và hỗ trợ người dân làm kinh tế đã góp phần làm thay đổi tích cực đời sống, sản xuất của người dân tộc thiểu số.

 
Đồng bào dân tộc thiểu số Hà Giang: Nỗ lực vươn lên thoát nghèo
icon

Nhờ các chính sách hỗ trợ của Nhà nước, được ví như trao “cần câu” cho hộ nghèo, nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) ở Hà Giang đã có điều kiện phát triển sản xuất, vươn lên thoát nghèo.

 
Bắc Kạn: Bản làng vùng DTTS đổi thay nhờ Chương trình 135
icon

Những năm qua, nhờ thực hiện tốt Chương trình 135, diện mạo vùng dân tộc và miền núi, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn (ĐBKK) trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đã có những chuyển biến tích cực.