Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam

Trường Sĩ quan Chính trị đã đưa ra nhiều giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam.

Luật Cảnh sát biển Việt Nam được Quốc hội thông qua ngày 19/11/2018, có hiệu lực từ ngày 01/7/2019. Luật Cảnh sát biển quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và hoạt động của Cảnh sát biển Việt Nam. Nhận rõ vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam, trong những năm qua quán triệt đường lối, quan điểm của Đảng, sự chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, khoa giáo viên, đơn vị quản lý học viên thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật nói chung, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục Luật Cảnh sát biển Việt Nam nói riêng với nhiều nội dung, hình thức, biện pháp phong phú, đa dạng. Chính vì vậy đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức, hiểu biết những vấn đề cơ bản về Luật Cảnh sát biển Việt Nam cho cán bộ, học viên, nhân viên, chiến sĩ.

Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam
Bắt giữ tàu vi phạm trên biển. Ảnh Phạm Phương

Tuy nhiên, bên cạnh ưu điểm, công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam ở nhà trường cũng tồn tại một số hạn chế nhất định. Để nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo và hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam cho cán bộ, học viên, nhân viên, chiến sĩ ở Trường Sĩ quan Chính trị hiện nay, cần thực hiện một số nội dung, biện pháp cơ bản sau:

Một là, tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy, cán bộ, học viên, nhân viên, chiến sĩ về vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của Luật Cảnh sát biển Việt Nam

 

Hai là, tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam cho cán bộ, học viên, nhân viên, chiến sĩ

Ba là, thường xuyên kiện toàn và phát huy vai trò của Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật, đội ngũ báo cáo viên và tuyên truyền viên pháp luật, góp phần nâng cao chất lượng tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam

Bốn là, thường xuyên làm tốt công tác sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm về công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam.

K.Chi 

Chủ đề :

cảnh sát biển

 
List comment