chủ trì họp

tin tức về chủ trì họp mới nhất

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chủ trì họp Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIII
 

24/08/2019

Ngày 23/8, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Tiểu ban đã chủ trì họp Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIII của Đảng.