Bản Ghi nhớ giữa ASEAN và Australia về Hợp tác chống khủng bố quốc tế

Infonet xin giới thiệu toàn văn Bản Ghi nhớ giữa Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và Australia về Hợp tác chống khủng bố quốc tế, được ký tại Sydney ngày 17/3/2018.


Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và Chính phủ Australia, dưới đây gọi chung là "các Bên tham gia";

Mong muốn tăng cường hợp tác thân thiện giữa các Bên tham gia;

Nhắc lại Tuyên bố chung năm 2016 của ASEAN và Australia về hợp tác chống khủng bố quốc tế cũng như Tuyên bố ASEAN năm 2001 về Hành động chung chống khủng bố, Tuyên bố chung ASEAN và Australia về hợp tác chống khủng bố quốc tế năm 2004, Công ước ASEAN về chống khủng bố, Kế hoạch hành động toàn diện ASEAN để thực hiện Quan hệ đối tác chiến lược ASEAN- Australia (giai đoạn 2015-2019) và Tuyên bố Manila năm 2017 nhằm chống lại sự gia tăng của chủ nghĩa cực đoan và cực đoan bạo lực, là những khuôn khổ có giá trị cho các nỗ lực khu vực chống lại chủ nghĩa khủng bố, bao gồm chống lại chủ nghĩa cực đoan và cực đoan bạo lực dẫn tới khủng bố;

Nhận thức được mối đe doạ khôn lường và ngày càng to lớn từ chủ nghĩa khủng bố trong khu vực và rủi ro không thể chấp nhận được đặt ra đối với an toàn của cộng đồng và hòa bình, an ninh, ổn định và thịnh vượng kinh tế khu vực;

Nhận thức được sức mạnh và giá trị của hợp tác chống khủng bố hiện tại giữa các Bên tham gia và nhu cầu chung tay quyết liệt hành động của các Bên tham gia ở cấp khu vực;

Tái khẳng định tầm quan trọng của việc củng cố và mở rộng hợp tác và phối hợp song phương, khu vực và tiểu vùng để chống lại mối đe dọa ngày càng gia tăng từ chủ nghĩa khủng bố quốc tế và chủ nghĩa cực đoan bạo lực;

Nhận thức được cần phải hành động chung để chống lại mối đe dọa ngày càng gia tăng do các chiến binh khủng bố nước ngoài gây ra, bao gồm chia sẻ thông tin và tình báo kịp thời hơn và kiểm soát biên giới mạnh mẽ hơn;

Phản ánh quyết tâm của cộng đồng quốc tế trong việc ngăn chặn, trấn áp và xoá bỏ chủ nghĩa khủng bố quốc tế dưới mọi hình thức và biểu hiện phù hợp với luật pháp quốc tế, bao gồm Hiến chương Liên hợp quốc và các công cụ chống khủng bố quốc tế, và phải lưu ý đến các Nghị quyết liên quan của Liên hợp quốc về khủng bố quốc tế;

Tôn trọng các nguyên tắc bình đẳng về chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và không can thiệp vào công việc nội bộ của các nước khác;

Nhận thức được khủng bố quốc tế và chủ nghĩa cực đoan bạo lực là mối đe doạ đối với tất cả các quốc gia và các dân tộc, không phân biệt đức tin, quốc tịch, văn hoá hay cộng đồng;

Lưu ý mối quan hệ gia tăng giữa chủ nghĩa khủng bố quốc tế và các hình thức tội phạm xuyên quốc gia khác;

Nhận thức tầm quan trọng của việc lồng ghép việc chống khủng bố quốc gia và chống lại các phản ứng cực đoan bạo lực vào các kế hoạch quốc gia rộng hơn để ngăn ngừa xung đột và xây dựng xã hội hòa nhập, tôn trọng, công bằng và dành cho tất cả mọi người;

Nhận thức được vai trò của phụ nữ trong chống khủng bố và đảm bảo sự tham gia của họ để ngăn chặn chủ nghĩa cực đoan bạo lực và chống khủng bố, phù hợp với các chương trình nghị sự của phụ nữ, hòa bình và an ninh;

Cùng nhau đưa tới những nhận thức như sau:

PHẦN 1

CÁC MỤC TIÊU

Bản ghi nhớ này cung cấp khuôn khổ hợp tác để tăng cường hợp tác và phối hợp thực tế giữa các Bên để chống lại chủ nghĩa khủng bố quốc tế, bao gồm chống lại cực đoan và chủ nghĩa cực đoan bạo lực dẫn đến khủng bố.

PHẦN 2

CÁC LĨNH VỰC HỢP TÁC

Dựa trên chính sách, yêu cầu và các ưu tiên đấu tranh chống khủng bố của các Bên, sự sẵn có của nguồn lực tài chính và các nguồn lực khác, và trong các hoàn cảnh cụ thể, các lĩnh vực và phạm vi hợp tác theo Bản ghi nhớ này có thể bao gồm:

(a) chia sẻ thông tin và thông tin tình báo về các vấn đề liên quan đến khủng bố và chủ nghĩa cực đoan bạo lực;

(b) tăng cường hợp tác thực thi pháp luật, bao gồm cả việc ngăn ngừa và điều tra các hành vi khủng bố và việc bắt giữ và truy tố tội phạm khủng bố;

(c) chống rửa tiền và tài trợ khủng bố;

(d) tăng cường sự hiểu biết và đấu tranh, phát hiện, ngăn chặn và triệt phá mối liên hệ giữa khủng bố và tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia;

 (e) xây dựng các cơ chế pháp lý, hành chính quy định chống khủng bố hợp lý và có hiệu quả;

(f) tăng cường cơ chế hợp tác và phối hợp và chống khủng bố hiện có;

(g) triệt phá và đấu tranh chống lại các hoạt động đi lại xuyên biên giới của những kẻ khủng bố và những người ủng hộ chúng thông qua việc tăng cường các biện pháp an ninh đi lại và quản lý biên giới;

(h) triệt phá và đấu tranh chống buôn bán trái phép vũ khí, đạn dược, chất nổ và các vật liệu, chất liệu phá hoại khác;

(i) giải quyết các yếu tố cơ bản và điều kiện góp phần lan rộng chủ nghĩa khủng bố và chủ nghĩa cực đoan bạo lực, bao gồm tạo nên các tiếp cận luật pháp rộng rãi, và tôn trọng, thúc đẩy các quyền, nhân phẩm và phúc lợi của tất cả mọi người;

(j) chống lại chủ nghĩa cực đoan bạo lực, bao gồm thông qua việc chống lại những kẻ khủng bố lợi dụng internet và các diễn đàn truyền thông xã hội, tăng cường các hoạt động truyền thông chống khủng bố có hiệu quả, và thực hiện các chương trình phòng ngừa, phục hồi, tái hòa nhập và tham gia hoạt động của cộng đồng;

(k) trao đổi các bài học kinh nghiệm và thực tiễn tốt nhất về các chương trình giảm thiểu và chống lại chủ nghĩa cực đoan;

(l) trao đổi những bài học kinh nghiệm và thực tiễn tốt nhất về quản lý các tù nhân liên quan đến khủng bố;

(m) tăng cường an ninh hàng hải và hàng không, phù hợp với các tiêu chuẩn và các thông lệ của Tổ chức Hàng hải Quốc tế và Tổ chức Hàng không dân dụng Quốc tế;

(n) thực hiện các biện pháp đồng bộ, nếu thích hợp, để tăng cường sự phối hợp và khả năng chống khủng bố quốc gia, bao gồm quản lý khủng hoảng và đối phó với các vụ khủng bố;

(o) bảo vệ các mục tiêu mềm, những nơi đông người và cơ sở hạ tầng quan trọng, bao gồm cơ sở hạ tầng và tài sản du lịch;

(p) tăng cường hợp tác, đối thoại và trao đổi thông tin giữa các cơ quan thực thi pháp luật, an ninh, quản lý biên giới, quốc phòng và các cơ quan liên quan khác, khi thích hợp, về các hành động khủng bố quốc tế;

(q) tăng cường năng lực và hợp tác trong ngăn ngừa và đấu tranh chống khủng bố hoá học, sinh học, phóng xạ và hạt nhân;

(r) thúc đẩy các quy tắc chống khủng bố quốc tế, bao gồm việc thực hiện các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc liên quan đến khủng bố và chủ nghĩa bạo lực cực đoan, như  các Nghị quyết số 1267, 1373, 1989 và 2368.

PHẦN 3

HÌNH THỨC HỢP TÁC

Dựa trên chính sách, yêu cầu và các ưu tiên đấu tranh chống khủng bố của các Bên tham gia, sự sẵn có của nguồn lực tài chính và các nguồn lực khác, và trong các hoàn cảnh cụ thể, các hình thức hợp tác theo Bản ghi nhớ này có thể bao gồm:

(a) trao đổi các ấn phẩm, nghiên cứu và các hình thức thông tin khác phù hợp;

(b) tham vấn giữa các quan chức về các vấn đề liên quan đến khủng bố và chủ nghĩa bạo lực cực đoan;

(c) xây dựng năng lực và hỗ trợ kỹ thuật, bao gồm các chương trình đào tạo, tập huấn, hội nghị chuyên đề, hội thảo, hợp tác trong các dự án cùng quan tâm và chia sẻ các kinh nghiệm và bài học thực tiễn tốt nhất;

(d) trao đổi đoàn để thảo luận các vấn đề liên quan đến khủng bố quốc tế và chủ nghĩa bạo lực cực đoan;

(e) tổ chức các cuộc họp, hội nghị chuyên đề, hội thảo và hội nghị khi cần thiết;

(f) hợp tác trong các diễn đàn khu vực và đa phương về các vấn đề liên quan đến khủng bố quốc tế và chủ nghĩa cực đoan bạo lực.

PHẦN 4

CÁC LĨNH VỰC HỢP TÁC KHÁC

Các Bên tham gia có thể, khi cần thiết, cùng xác định các lĩnh vực bổ sung, phạm vi và các hình thức hợp tác bổ sung theo Bản ghi nhớ này.

PHẦN 5

TRIỂN KHAI BẢN GHI NHỚ

Bản ghi nhớ này sẽ được các cơ quan Chính phủ liên quan thực hiện. Các Bên tham gia sẽ sử dụng cơ chế Cuộc họp tham vấn các quan chức cấp cao ASEAN - Australia hiện có để theo dõi, hướng dẫn, giám sát và đánh giá việc triển khai thực hiện Bản ghi nhớ này.

PHẦN 6

BẢO MẬT THÔNG TIN

Các Bên tham gia và các cơ quan triển khai Bản ghi nhớ phải tôn trọng và tuân thủ việc bảo mật của bất kỳ dữ liệu, thông tin hoặc tin tình báo được trao đổi trong khuôn khổ Bản ghi nhớ này. Thông tin có tính chất nhạy cảm hoặc bí mật do một trong các Bên tham gia cung cấp và được xác định rõ ràng là nhạy cảm hoặc bí mật sẽ không được tiết lộ cho bên thứ ba nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Bên cung cấp. Các quy định của Phần này sẽ tiếp tục áp dụng trong trường hợp chấm dứt Bản ghi nhớ này.

PHẦN 7

NỘI LUẬT VÀ LUẬT QUỐC TẾ

Bản ghi nhớ này sẽ được thực hiện phù hợp với các luật, quy định của luật quốc gia các nước thành viên ASEAN và Australia, và các quy định cũng như nghĩa vụ pháp luật quốc tế. Nó không tạo ra hoặc áp đặt bất kỳ nghĩa vụ pháp lý ràng buộc nào đối với các Bên tham gia.

PHẦN 8

GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Mọi tranh chấp phát sinh từ việc giải thích hoặc thực hiện Bản ghi nhớ này sẽ được giải quyết ôn hòa bằng tham vấn hoặc đàm phán giữa các Bên tham gia thông qua các kênh ngoại giao và không được tham chiếu tới bất kỳ bên thứ ba nào.

PHẦN 9

SỬA ĐỔI VÀ ĐÁNH GIÁ

Bản ghi nhớ này có thể được sửa đổi hoặc xem xét lại bất cứ lúc nào khi được sự đồng ý của các Bên tham gia. Các sửa đổi sẽ được ghi lại thành văn bản và bao gồm việc trao đổi công thư giữa các Bên tham gia qua các kênh ngoại giao. Các sửa đổi như vậy sẽ có hiệu lực vào ngày các Bên tham gia xác định và sẽ là một phần không thể tách rời của Bản ghi nhớ này.

PHẦN 10

HIỆU LỰC VÀ CHẤM DỨT BẢN GHI NHỚ

1. Bản ghi nhớ này sẽ có hiệu lực kể từ ngày ký.

2. Các Bên tham gia có thể chấm dứt Bản ghi nhớ này bất cứ lúc nào thông qua kênh ngoại giao. Việc chấm dứt sẽ có hiệu lực vào ngày được các Bên tham gia cùng xác định bằng văn bản. Việc chấm dứt Bản ghi nhớ này sẽ không ảnh hưởng đến việc thực hiện các hoạt động và chương trình đang diễn ra, trừ khi các Bên tham gia đồng thuận cùng quyết định khác.

Ký tại Sydney, Australia, vào ngày 17 tháng 3 năm 2018, bằng hai bản gốc bằng tiếng Anh.


T.M

Nhiều tư liệu quý hiếm khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam

Bộ sách gồm 6 cuốn với nhiều tư liệu quý khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam vừa được Nhà xuất bản TT&TT giới thiệu nhân dịp kỷ niệm 35 năm sự kiện Gạc Ma (14/3/1988-14/3/2023).

Điều khoản 'cấm' tiết lộ với người đòi tiền 'gửi tiết kiệm thành mua bảo hiểm'

Trong khi nhiều khách hàng gửi tiết kiệm ngân hàng bị biến thành hợp đồng mua bảo hiểm nhân thọ Manulife vẫn chật vật đi đòi tiền, có một số người đã được trả lại tiền nhưng buộc phải ký cam kết không được tiết lộ với bên thứ ba.

Học viện Nông nghiệp Việt Nam ra mắt 6 phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO

Ngày 8/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam ra mắt 6 phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO 17025:2017 với hàng trăm chỉ tiêu phân tích đạt chứng nhận Vilas.

Chạy bộ tiếp sức xuyên Việt gây quỹ phẫu thuật nụ cười trẻ em

Một nhóm các VĐV chạy bộ phong trào gồm 10 người đang thực hiện chạy bộ xuyên Việt từ cột cờ Lũng Cú (Hà Giang) đến mũi Cà Mau với mục đích gây quỹ phẫu thuật nụ cười, đồng hành cùng Tổ chức Phẫu thuật nụ cười (Operation Smile).

Ba bài học kinh nghiệm rút ra trong thực tiễn điều hành năm 2022 của NHNN

Tại Hội nghị Chính phủ với địa phương diễn ra hôm 03/01/2023, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng đã chia sẻ những bài học kinh nghiệm rút ra trong thực tiễn điều hành chính sách tiền tệ năm 2022.

Chính sách tiền tệ linh hoạt góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô

Tại hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương năm 2022, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng khẳng định quan điểm điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, tăng tính độc lập tự chủ của nền kinh tế.

Hỗ trợ 28 địa phương khắc phục hậu quả thiên tai

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký Quyết định 1661/QĐ-TTg ngày 31/12/2022 hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai 10 tháng đầu năm 2022.

Cậu sinh viên có duyên với những tủ sách thiện nguyện

Những ngày đầu một mình đạp xe đi gom sách ủng hộ, Thái Hải Đăng, cậu sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền, chẳng dám nghĩ hành trình “Sách đến tay em” lại có thể kéo dài và được nhiều người ủng hộ như bây giờ.

Năm 2022, đội tàu cá ở Đà Nẵng khai thác đạt trên 33.000 tấn tổng sản lượng

Năm nay do ảnh hưởng của thời tiết trên biển phức tạp, chi phí chuyến biển tăng cao…nhưng sản lượng khai thác thuỷ sản của Đà Nẵng vẫn đạt trên 33.000 tấn.

Giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu từ ngày 1/1/2023

Từ 1/1/2023, thuế bảo vệ môi trường với xăng là 2.000 đồng một lít, các mặt hàng dầu (trừ dầu hoả) và mỡ nhờn là 1.000 đồng, theo Nghị quyết vừa được thông qua.

Đang cập nhật dữ liệu !